• Botnia Exploration säkerställer finansiering på 38,9 MSEK genom företrädesemission och riktad emission

    | Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer, med stöd av bemyndigande givet vid årsstämman den 4 maj 2016 ett kapitaltillskott om högst 47,5 MSEK genom en företrädesemission av aktier och 1,9 MSEK genom en riktad emission av konvertibler, sammanlagt högst 49,4 MSEK. Aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna 19,4 MSEK motsvarande 40,8 procent av företrädesemissionen. Ett antal institutionella och privata investerare har därtill genom emissionsgarantier förbundit sig teckna att 19,5 MSEK motsvarande 41,1 procent upp till sammanlagt 38,9 MSEK, motsvarande 81,9 procent av företrädesmissionen. Emissionerna sker till en teckningskurskurs om 2,05 SEK.

Botnia Exploration-aktien

+/-
-0,04
%
-1.52
Senast
2,60
Högst
2,80
Lägst
2,60
Omsättning (Volym)
601 589
Omsättning (kr)
1 469 945
Marknadsvärde (mkr)
240,79

Metallpriser

Latest
Gold, USD/oz
1 268,41
Silver, USD/oz
17,48