Press release (in Swedish)

 • 2018-08-27T08:10:11Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Tre betydande steg framåt på kort tid
  Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen den 15 augusti. Därmed har Botnia på kort tid tagit tre betydande steg framåt mot att bli ett guldproducerade bolag med intäkter. Den minskade risken ökar också chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till omkring vinterhalvåret 2019/2020. Den svaga guldprisutvecklingen har dock dämpat både intäktsprognosen och vår kassaflödesvärdering av substansvärdet som nu uppgår till SEKm 179, jämfört med börsvärdet på SEKm 227. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-08-15T09:50:00Z
  Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.
 • 2018-07-04T11:20:00Z
  Uppgradering av delar av Fäbodtjärns mineraltillgångar till mineralreserver
  Botnia Exploration AB har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien vilken publicerades 2018-06-07.
 • 2018-07-02T11:19:53Z
  Miljötillståndsansökan klar för inlämning den 15 augusti 2018
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.
 • 2018-06-11T09:19:25Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Minskad risk och osäkerhet efter studie
  Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa inslaget i våra siffror minskat markant. Det ökar chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till tidigt 2020. Baserat på de nya uppgifterna visar vår kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar (ner till 100m) plus antagna tillgångar (100m till 260m) på Fäbodtjärn och Vargbäcken plus kassan (SEKm 128 + 58 + 20) ett substansvärde på SEKm 207, jämfört med börsvärdet på SEKm 229, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-06-07T16:40:00Z
  Feasibility studie Fäbodtjärn
  På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt denna rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.
 • 2018-05-21T07:13:58Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Gynnsam utveckling av substansen
  Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att pengarna ska räcka tills miljötillstånd erhållits. Under kvartalet har försvagningen av kronan i kombination med det något lägre guldpriset gynnat vår kassaflödesvärdering av Botnia med 8%. Värdet på indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 259 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 230, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. På kort sikt kan det tekniska utfallet från testerna i Rönnskär och den planerade genomförbarhetsstudien med en lönsamhetskalkyl erbjuda möjliga triggers för aktien. För en långsiktig investerare ser vi en medelhög potential i aktien, till en hög risk.  
 • 2018-04-23T07:43:13Z
  ­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké
  I fredags, den 20 april 2018 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • 2018-04-19T13:50:42Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  Ramböll Sverige arbetar på uppdrag av Botnia Exploration med framtagande av ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele. Gällande tidsplan med inlämning av ansökan andra kvartalet 2018 innebär att Botnia Explorations målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019 kvarstår.
 • 2018-03-23T07:00:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
 • 2018-02-26T07:50:54Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Närtida triggers föregår gruvintäkter två år bort
  Förlusten för helåret 2017 på SEK -13 blev större än de SEKm -7 vi räknat med på grund av en oväntad kostnad på SEKm 6,4 för utrangering/återkallade undersökningstillstånd i Q4’17. Nettokassan uppgår nu till SEKm 24. Samtidigt ser vi en lägre sannolikhet att bolaget ska hinna lämna in miljötillståndsansökan före slutet på Q1’18, varför vi också skjutit upp de första förväntade gruvintäkterna till 2020, men då med god lönsamhet från start. En kassaflödesvärdering av indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 242 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 236, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.   
 • 2018-02-15T15:13:01Z
  Bergmästaren beviljar förlängning av Stenberget nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Stenberget nr 3 har beviljats av bergmästaren och giltighetstiden är nu till och med den 21 november 2022. Detta innebär att Botnia Exploration nu fullt ut kan fokusera på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken och samtidigt prospektera vidare i närliggande fyndigheter med ambitionen att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner i Vindelgransele.
 • 2018-01-24T10:35:01Z
  Botnia återkallar sitt överklagande angående ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 avslogs i december 2017 av bergmästaren. Botnia Exploration har nu beslutat att återkalla sitt överklagande angående detta beslut. Bolaget kommer därmed fokusera än mer på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken.
 • 2017-12-15T14:35:20Z
  Bergmästaren avslår Botnias ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med 5 år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut. 
 • 2017-12-13T15:30:05Z
  Marknadsmeddelande 313/17 – Botnia Exploration Holding AB byter listaoch avnoteras från AktieTorget efter stängning den 15 december 2017
  Botnia Exploration Holding AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 15 december 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 18 december 2017.
 • 2017-12-13T08:43:54Z
  Botnia Exploration - Guldäventyr i horisonten
  Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi med kassaflödespositiv produktion från Fäbodtjärn under 2019. Sammantaget ser vi potential för ett fritt kassaflöde på totalt SEKm 54 under 2018-2020. En kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar och kassan på totalt SEKm 148 ger ett implicit värde på antagna tillgångar och framtida prospekteringsupptäcker på SEKm 139, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.
 • 2017-12-12T13:58:48Z
  Botnia Exploration erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 18 december 2017
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 18 december 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 15 december 2017.
 • 2017-12-04T10:35:46Z
  Positiva guldanalyser från tester utförda i Boliden Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Analysresultat från testerna av Fäbodtjärns kvartsgång visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Resultaten kommer från tester utförda på 2 118 ton kvarts som levererades från sommarens provbrytning. 
 • 2017-11-16T12:57:35Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  (AktieTorget: BOTX). På grund av det omfattande och tidskrävande arbetet med miljötillståndsansökan kommer tidpunkten för inlämnande av ansökan flyttas fram till 2018. Botnia Exploration jobbar nu med målsättningen att inlämnandet ska ske innan det första kvartalets utgång 2018. Detta datum är preliminärt och kan behöva justeras ytterligare om så krävs. 
 • 2017-10-24T14:31:51Z
  Marknadsmeddelande 267/17 - Handeln i BotniaExploration Holding AB återupptas
  Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i Botnia Exploration Holding AB:s aktie BOTX imorgon den 25 oktober 2017, vid handelns öppning kl. 9:00. 
 • 2017-10-24T06:27:02Z
  Marknadsmeddelande 264/17 - Handelsstopp i Botnia Exploration Holding AB
  För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget och bolaget.
 • 2017-10-24T06:03:47Z
  Handelsstopp i Botnia Exploration med anledning av sammanläggning fem (5) aktier till en (1)
  På grund av ett förbiseende från Bolaget har informationen om tidsplanen rörande sammanläggningen inte kommit marknaden och AktieTorget tillhanda enligt AktieTorgets gängse rutiner.
 • 2017-10-23T15:34:49Z
  Botnia Exploration: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier - korrigerad version
  Korrigerad version avseende avstämningsdag: Styrelsen i Botnia Exploration AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdag den 25 oktober 2017. Sammanläggning av aktier 1:5 innebär att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
 • 2017-10-23T15:21:32Z
  Marknadsmeddelande 263/17 - Information gällande omvänd split i Botnia Exploration Holding AB
 • 2017-10-23T15:09:36Z
  Botnia Exploration: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier
  Styrelsen i Botnia Exploration AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara tisdag den 24 oktober 2017. Sammanläggning av aktier 1:5 innebär att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
 • 2017-10-11T13:06:46Z
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 11 oktober 2017
  På extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutades om en sammanläggning av aktier, varigenom fem befintliga aktier sammanläggs till en aktie. 
 • 2017-10-02T06:22:22Z
  Efterbehandlingen anses vara tillräcklig i Fäbodtjärn
  (AktieTorget: BOTX). Vid ett tillsynsbesök i Fäbodtjärn den 28 september har Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt Botnia Explorations efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Därmed anser Botnia Exploration att provbrytningstillståndet har utnyttjats. 
 • 2017-09-22T06:19:28Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) tidigarelägger VD-byte
  (AktieTorget: BOTX). Styrelsen i Botnia Exploration har fattat beslut att tidigarelägga det tidigare annonserade VD-bytet från Bengt Ljung till Thomas Ljung till den 2 oktober 2017, med anledning av den planerade listningen av bolaget på Nasdaq First North. 
 • 2017-09-15T06:00:00Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) har beslutat om ny VD från 1 januari 2018
  (AktieTorget: BOTX). Botnias grundare och VD sedan starten, Bengt Ljung, har aviserat att han kommer att avgå som VD för Botnia Exploration den 31 december 2017. Anledningen är att Bengt har uppfyllt de personliga delmål han satt med bolaget och att det är dags för någon annan att leda Botnia in i framtiden. Ny VD från och med 1 januari 2018 blir Thomas Ljung. 
 • 2017-09-13T06:35:00Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) påbörjar listbyte till Nasdaq First North
  (AktieTorget: BOTX). Dagens kallelse till extra bolagsstämma är inledningen på arbetet med Botnia Exploration Holding ABs (publ) (”Botnia”) listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.
 • 2017-09-13T06:30:00Z
  Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), 556779-9969, kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 kl. 10.00 i Erik Penser Bank ABs lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
 • 2017-09-05T09:20:03Z
  Länsstyrelsen beviljar Botnia Exploration förlängning av tidsram för provbrytningsarbeten
  (AktieTorget: BOTX) Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli och augusti” till ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och september”.
 • 2017-08-07T06:30:00Z
  Provbrytningen i Fäbodtjärn i full sving
  (AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 10 juli 2017 har Botnia Exploration och Boliden Rönnskär tecknat ett avtal om leverans av kvarts från provbrytning av den guldrika kvartsmineraliseringen i Fäbodtjärn, Vindelgransele.  Målsättningen är att bryta kvartsen som är en viktig råvara i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. 
 • 2017-07-24T06:07:40Z
  Flaggningsmeddelande
 • 2017-07-11T06:30:04Z
  Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8 000–10 000 ton. 
 • 2017-07-06T13:10:38Z
  Rättelse konvertibel Norrlandsfonden
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. I pressmeddelande den 29 juni 2017 meddelades att Stiftelsen Norrlandsfonden beslutat att teckna en konvertibel om 1 941 094 SEK. Denna summa var felaktig och den korrekta summan är 1 900 000 SEK.  
 • 2017-06-29T14:48:11Z
  Botnia Exploration tillförs ytterligare 1,9 MSEK
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Stiftelsen Norrlandsfonden beslutade igår den 28 juni 2017 att teckna den konvertibel om 1 941 094 SEK de hade rätt att teckna enligt gällande konvertibelavtal med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ).  
 • 2017-06-26T09:45:21Z
  Marknadsmeddelande 182/17 - Sista dag för handel med BTA i Botnia Exploration Holding AB
  Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (BOTX BTA), är den 29 juni 2017. 
 • 2017-06-26T09:23:57Z
  Botnia Exploration Holding AB - Omvandling av BTA till aktier
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 2 juni 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 47,5 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 juni 2017. Avstämningsdag är den 3 juli 2017, varefter BTA omvandlas till aktier. 
 • 2017-06-09T06:30:00Z
  Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.
 • 2017-05-18T14:24:58Z
  Offentliggörande av prospekt
  Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 19 maj - 2 juni
 • 2017-05-08T09:56:24Z
  Marknadsmeddelande 114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB
  114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB Sista dag för handel i bolagets aktie (BOTX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 11 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 maj  2017.
 • 2017-05-08T07:52:43Z
  Stämmokommuniké
  I fredags, den 5 maj 2017 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
 • 2017-04-27T09:25:30Z
  Tidigareläggning av kvartalsrapport för Q1
  Nytt publiceringsdatum 4 maj.
 • 2017-04-19T07:29:59Z
  Botnia Exploration säkerställer finansiering på 38,9 MSEK genom företrädesemission och riktad emission
  Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer, med stöd av bemyndigande givet vid årsstämman den 4 maj 2016 ett kapitaltillskott om högst 47,5 MSEK genom en företrädesemission av aktier och 1,9 MSEK genom en riktad emission av konvertibler, sammanlagt högst 49,4 MSEK. Aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna 19,4 MSEK motsvarande 40,8 procent av företrädesemissionen. Ett antal institutionella och privata investerare har därtill genom emissionsgarantier förbundit sig teckna att 19,5 MSEK motsvarande 41,1 procent upp till sammanlagt 38,9 MSEK, motsvarande 81,9 procent av företrädesmissionen. Emissionerna sker till en teckningskurskurs om 2,05 SEK.
 • 2017-04-07T06:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2017-03-23T11:32:33Z
  Positivt test av Botnias guldförande kvartsgång i Bolidens smältverk i Rönnskär
  Det första testet av Botnia Explorations guldmineralisering Fäbodtjärn i Bolidens smältverk Rönnskär gav mycket positiva besked. Resultatet tyder på att företagen tillsammans kan ha hittat en alternativ kvartsleverantör för Boliden – och samtidigt utvinna både guldinnehåll och kvarts i Botnias guldfyndigheter i Vindelgranseleområdet i Västerbotten.
 • 2017-03-09T13:17:31Z
  Lyckade tester med lasersovring av Vargbäckens guldmineralisering
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.
 • 2017-02-13T07:39:20Z
  Botnias guldförande kvartsgång testas för att användas i Bolidens smältverk i Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har slutit en överenskommelse med Boliden om att i ett första skede testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken. Vid ett lyckosamt första test är ambitionen att utföra ett större test på cirka 8 000 ton kvarts. För att få fram denna mängd planerar Botnia att sommaren 2017 utnyttja det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015.
 • 2016-12-08T07:50:34Z
  Positiva resultat från anrikningstester hos Luleå Tekniska Universitet
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att ytterligare utveckla anrikningsprocessen för guldfyndigheten Fäbodtjärn. Uppdraget har haft flera syften; dels att söka öka utbytet av guld, dels att söka möjliggöra deponering av avfallet på ett för miljön acceptabelt sätt. Resultaten visar att Fäbodtjärn kan anrikas antingen genom en kombination av gravimetri och flotation eller genom lakning. Bägge alternativen ger goda utbyten. 

Subscribe for news and press releases from Botnia Exploration