Pressmeddelanden

 • 2017-03-23T11:32:33Z
  Positivt test av Botnias guldförande kvartsgång i Bolidens smältverk i Rönnskär
  Det första testet av Botnia Explorations guldmineralisering Fäbodtjärn i Bolidens smältverk Rönnskär gav mycket positiva besked. Resultatet tyder på att företagen tillsammans kan ha hittat en alternativ kvartsleverantör för Boliden – och samtidigt utvinna både guldinnehåll och kvarts i Botnias guldfyndigheter i Vindelgranseleområdet i Västerbotten.
 • 2017-03-09T13:17:31Z
  Lyckade tester med lasersovring av Vargbäckens guldmineralisering
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.
 • 2017-02-13T07:39:20Z
  Botnias guldförande kvartsgång testas för att användas i Bolidens smältverk i Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har slutit en överenskommelse med Boliden om att i ett första skede testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken. Vid ett lyckosamt första test är ambitionen att utföra ett större test på cirka 8 000 ton kvarts. För att få fram denna mängd planerar Botnia att sommaren 2017 utnyttja det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015.
 • 2016-12-08T07:50:34Z
  Positiva resultat från anrikningstester hos Luleå Tekniska Universitet
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att ytterligare utveckla anrikningsprocessen för guldfyndigheten Fäbodtjärn. Uppdraget har haft flera syften; dels att söka öka utbytet av guld, dels att söka möjliggöra deponering av avfallet på ett för miljön acceptabelt sätt. Resultaten visar att Fäbodtjärn kan anrikas antingen genom en kombination av gravimetri och flotation eller genom lakning. Bägge alternativen ger goda utbyten. 
 • 2016-11-29T14:53:42Z
  Regeringen tar inte upp överklagande till prövning
  (AktieTorget: BOTX) Regeringen har beslutat att inte ta upp till prövning det inkomna överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens Iän. Bergmästarens beslut har därmed vunnit laga kraft.
 • 2016-10-14T12:03:01Z
  Bergmästaren bedömer att Klaganden saknar talerätt
  (AktieTorget: BOTX) Bergsstaten har lämnat ett yttrande till regeringen avseende det överklagande av bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 som Bergsstaten erhöll från en privatperson.  Bergmästarens bedömning är att Klaganden saknar talerätt varför överklagandet ska avvisas.
 • 2016-10-12T13:53:47Z
  Bergsstatens beslut om Botnias bearbetningskoncession har överklagats av privatperson
  (AktieTorget: BOTX) En överklagan har inkommit till Bergsstaten från en privatperson av Botnia Explorations bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten för vidare bedömning av innehållet i denna överklagan.
 • 2016-09-07T06:06:17Z
  Bergmästaren beviljar Botnia Exploration bearbetningskoncession för Fäbodtjärn under 25 år
  (AktieTorget: BOTX) Bergmästaren beviljar Botnia Exploration Holding AB, 556779-9969,  bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från och med 2016-09-06. Beslutet som är offentligt har ärendebeteckning Dnr 22-717-2015 hos Bergsstaten.
 • 2016-08-17T11:04:24Z
  Botnia Explorations guldfyndighet Fäbodtjärn visar osedvanligt höga guldhalter
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har under sommaren genomfört den planerade dikesgrävningen i guldfyndigheten Fäbodtjärn i Vindelgransele i Västerbotten. Arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar och analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton och Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges rikaste guldfyndigheter.
 • 2016-06-20T08:01:52Z
  Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har nu avslutat och utvärderat vinterns prospektering i Vindelgranseleområdet. Målet har varit att finna en eller flera mineraliseringar som gör det möjligt att gå vidare med att söka kompletterande bearbetningskoncessioner i närheten av Fäbodtjärn och Vargbäcken.
 • 2016-05-30T11:15:07Z
  Länsstyrelsen tillstyrker att bearbetningskoncession lämnas
  (AktieTorget: BOTX) Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker efter samråd enligt 8 kap. § 1 minerallagen att bearbetningskoncession lämnas för Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Bergsstaten kommer nu att ta fram underlag för ett beslut om bearbetningskoncession.
 • 2016-05-18T06:30:00Z
  Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration
  (AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration  en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd under handläggningen.
 • 2016-05-11T07:12:30Z
  Johan Norman ny styrelseledamot i Botnia Exploration
  (AktieTorget: BOTX). Advokat Johan Norman valdes in som ny styrelseledamot i Botnia Exploration på årsstämman den 4 maj 2016. Johan är en av Sveriges främsta advokater inom sina verksamhetsområden och tillför ytterligare kompetens inom framförallt tillståndsfrågor.  
 • 2016-05-06T07:16:16Z
  ­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké
  I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • 2016-03-21T09:01:20Z
  Botnia Exploration samordnar miljöansökan och planerar bygga eget anrikningsverk
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna utvecklas till nya gruvor.
 • 2016-03-15T08:57:00Z
  Botnia Exploration kompletterar ansökan om guldbearbetning
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har kompletterat sin tidigare ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession vid guldfyndigheten Fäbodtjärn i Västerbotten. I kompletteringen ingår en rennäringsanalys som bland annat går igenom alternativa metoder för malmtransporter i området och effekterna av en framtida guldbrytning på renskötseln.
 • 2016-02-10T11:01:26Z
  Botnia Exploration förstärker med Per-Erik Lindvall som arbetande styrelseordförande
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration förstärker verksamheten genom att anlita Per-Erik Lindvall i en ny operationell roll som arbetande styrelseordförande. Per-Erik har under flera år varit styrelseordförande i Botnia och förändringen är möjlig nu när han lämnar sitt uppdrag i LKAB. I sin nya roll kommer han att vara ännu mer delaktig i det dagliga arbetet och hantera strategiskt viktiga områden som tillståndsfrågor och kontakter med sakägare.
 • 2016-01-18T12:40:44Z
  Genomför nytt intensivt prospekteringsprogram under 2016
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration står i startgropen för en ny och spännande prospekteringsinsats i Vindelgranseleområdet. Prospekteringen är ett led i bolagets strategi att utveckla Vindelgranseleområdet till ett framtida gruvområde med koncentration till småskalig underjordsbrytning av framförallt guldmineraliseringar. Med småskalig underjordsbrytning reduceras påverkan och avtryck på miljön och rennäringen.
 • 2015-12-08T08:41:46Z
  ­­­Norrlandsfonden accepterar erbjudande om konvertibellån
  (AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB beslutar med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 1 759 500 kronor genom en riktad emission av en konvertibel. Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Norrlandsfonden. Betalning ska erläggas genom kvittning av Norrlandsfondens fordran på Botnia Exploration Holding AB om 1 759 500 kronor mot skulden avseende teckning av konvertibeln. Denna uppgörelse medför att den kortfristiga skulden som upptogs genom lån 2014 nu är 0 kr.
 • 2015-12-04T11:53:20Z
  Flaggningsmeddelande
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har under hösten genomfört två riktade emissioner, en med betalning genom kontanter samt en kvittningsemission med betalning genom kvittning av fordran. Deltagare i bägge dessa emissioner har varit Akilakonsulting AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Leverans av aktierna beräknas att ske i början på vecka 50 och Akilakonsulting AB kommer då att äga 9 525 667 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 10,29 procent av aktierna.
 • 2015-11-25T07:18:23Z
  ­­­­Botnia genomför kvittningsemission
  (AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration har med stöd av bemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 5 629 303 aktier till en kurs av 0,872 kronor. Betalning sker genom kvittning av 74 % av den fordran som fordringsägare har på bolaget.
 • 2015-11-10T12:54:46Z
  Rans sameby överklagar inte beslut från Mark- och miljödomstolen
  AktieTorget: BOTX) Som tidigare meddelats avslog Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Samebyn har inte överklagat beslutet vilket innebär att domen vunnit laga kraft.
 • 2015-11-09T08:42:35Z
  Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyft - Korrigerad version
  Korrigerad version på grund av att de tre sista styckena i pressmeddelandet fallit bort i den tidigare publicerade versionen. (AktieTorget: BOTX). Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett betydligt större område.
 • 2015-11-09T07:57:03Z
  Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyft
  (AktieTorget: BOTX). Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett betydligt större område.
 • 2015-10-27T12:18:39Z
  Botnia Exploration säkerställer finansiering på 8 mkr genom en riktad emission
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB säkerställer ett kapitaltillskott på 8 mkr genom en riktad emission. Emissionen sker till teckningskursen 0,872 kronor. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra undersökningsborrningar under vintern 2015-2016 samt finansiera miljötillståndsarbeten för bearbetningskoncession Fäbodtjärn.
 • 2015-10-19T06:52:38Z
  Mark- och miljödomstolen avvisar samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd för provbrytning
  (AktieTorget: BOTX) Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 16 oktober dom i ärendet med Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Mark- och miljödomstolen avslog samebyns överklagande.  Den planerade provbrytningen var planerad att ske under sommarmånaderna 2015. På grund av överklagandet var därför provbrytningen ej möjlig att genomföra enligt dessa planer.
 • 2015-10-19T06:14:46Z
  Mark- och miljödomstolen avvisar samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd för provbrytning
  (AktieTorget: BOTX) Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 16 oktober dom i ärendet med Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Mark- och miljödomstolen avslog samebyns överklagande.  Den planerade provbrytningen var planerad att ske under sommarmånaderna 2015. På grund av överklagandet var därför provbrytningen ej möjlig att genomföra enligt dessa planer.
 • 2015-08-13T06:06:51Z
  Kompletterande borrningar i Fäbodtjärn visar stora mängder fritt guld
  Botnia Exploration Holding AB har genomfört kompletterande borrningar i Fäbodtjärn som ger en ännu tydligare bild av mineraltillgången. Fyndigheten bedöms nu innehålla totalt 196 kton varav 111 kton med en genomsnittlig guldhalt på 8,5 gram per ton i den högre klassen Indikerad mineraltillgång mot tidigare Antagen. Guldet uppträder huvudsakligen som fritt guld och preliminära anrikningstester utförda av Luleå Tekniska Universitet visar att stora delar av guldet går att utvinna gravimetriskt.
 • 2015-06-22T06:00:00Z
  Botnia Exploration ser positivt på diskussioner med Rans sameby
  Sedan Rans sameby har överklagat Länsstyrelsens tillstånd till provbrytning har Botnia vänt sig till advokaten Johan Norman vid Lindskog Malmström Advokatbyrå som har stor erfarenhet av miljörättsliga tillståndsfrågor. Samebyns överklagande ska prövas av Mark och miljödomstolen i Umeå. Vår förhoppning är att målet tas upp snarast möjligt och att de frågeställningar som samebyn har angående provbrytningen ska vara grundligt besvarade av Botnia.
 • 2015-06-18T12:21:45Z
  Länsstyrelsen prövar Botnias ansökan om provbrytning
  Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn. Rans sameby har lämnat in en överklagan och ärendet går nu vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen.
 • 2015-06-10T13:26:21Z
  Redeye - Botnia har blicken på provbrytning
 • 2015-05-15T07:26:01Z
  Länsstyrelsen lämnar tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn
  (AktieTorget: BOTX) Botnia Exploration Holding AB har av Länsstyrelsen erhållit godkännande av den ansökan till provbrytning som lämnades in i slutet av 2014. Tillståndet gäller till och med den 1 september 2023. Tillståndet innefattar brytning av sammanlagt 25 000 ton guldmineralisering och gråberg. Beslutet som är offentligt har ärendebeteckning 551-9701-2014 hos Länsstyrelsen i Västerbotten.
 • 2015-05-15T06:00:00Z
  Stämmokommuniké
  Den 13 maj 2015 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • 2014-11-26T10:32:07Z
  Redeye anser att det finns hög potential för Botnia