Bokslutskommuniké januari — december 2015

Klicka på länken för att läsa i pdf, Botnias Q4 rapport 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI — DECEMBER 2015                                                                   

Kvartal oktober — december 2015                                                                                                         

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 576 (-1 649).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 613 (-1 700).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,02).

Räkenskapsåret januari — december 2015                                                                                         

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -6 211 (-6 732).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -6 920 (-6 757).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,09).

● Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet                                                                                           

● Botnia Exploration Holding AB säkerställde ett kapitaltillskott på 8 mkr genom en riktad emission. Emissionen skedde till teckningskursen 0,872 kronor. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra undersökningsborrningar under vintern 2015-2016 samt finansiera miljötillståndsarbeten för bearbetningskoncession Fäbodtjärn.

● Botnia Exploration Holding AB genomförde en kvittningsemission med fordringsägare av det brygglån som upptogs 2014 vilket innebär att den skulden är reglerad. Betalning skedde genom en kombination av riktad nyemission av 5 629 300 aktier till en kurs av 0,872 kronor samt ett upptagande av ett konvertibelt lån om 1 759 500 kr till en  konverteringskurs om 0,92 kronor.

● Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna var en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visade förhöjda halter av bly, silver, och guld – det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett större område.

● Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 16 oktober dom i ärendet med Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Mark- och miljödomstolen avslog samebyns överklagande.  Domen vann laga kraft den 6 november.

Viktiga händelser tidigare under året

● Resultaten från infyllnadsborrningarna i Fäbodtjärn presenterades i pressmeddelande den 13 augusti. Fyndigheten bedöms nu innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen indikerad samt 85 kton med en genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen antagen mineraltillgång.

● En preliminär brytningsplan av Fäbodtjärn har upprättats av Botnia som visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.

● Ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.

● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000 ton mineralisering och gråberg. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby lämnade in en överklagan. Ärendet gick vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 16 oktober.

● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

● Vindelgranseleområdet har förstärkts med de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2, Storforsen nr 6 och Stormyran nr 3. Dessa områden innehåller intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.

● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen utfördes i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Arbetsplaner för de undersökningsarbeten som planeras att genomföras mellan 1 februari 2016 till november 2016 har delgetts alla sakägare inklusive Rans sameby. Arbetena omfattar bottenmoränprovtagning samt diamantborrning. Efter samråd och överenskommelser startar undersökningsborrningarna i vecka 6.

● Botnia Exploration förstärker verksamheten genom att anlita Per-Erik Lindvall i en ny operationell roll som arbetande styrelseordförande. Per-Erik har under flera år varit styrelseordförande i Botnia och förändringen är möjlig nu när han lämnar sitt uppdrag i LKAB. I sin nya roll kommer han att vara ännu mer delaktig i det dagliga arbetet och hantera strategiskt viktiga områden som tillståndsfrågor och kontakter med sakägare.

Framtidsutsikter

● Bolaget planerade för provbrytning i Fäbodtjärn under sommarmånaderna 2015 och provbrytningstillståndet erhölls den 13 maj. Som en konsekvens av Rans samebys överklagan vann probrytningstillståndet laga kraft först den 6 november och förutsättningarna förändrades med planering som försenades med ett år.

● Som ett alternativ till denna provbrytning har bolaget lämnat in arbetsplaner till sakägarna för en alternativ dikesgrävning på ett flertal områden längs guldmineraliseringen. En dikesgrävning kan geologiskt ersätta provbrytningen och också ge värdefull geologisk information för en planering mot småskalig gruvdrift. Styrelsen har i dagsläget ännu ej fattat beslut i frågan om val av alternativ.

● Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett framgångsrikt gruvprojekt med ett positivt kassaflöde. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.

● Genom den utförda infyllnadsborrningen bekräftades att 70% av värdet av den idag kända mineraliseringen ligger i de övre 100 metrarna av fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet. I samband med en framtida brytning kommer så kallad gruvprospektering att ske alltefter avsänkning sker mot djupet.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har förstärkt säkerheten i vår geologiska kännedom om fyndigheten.

● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter. Undersökningsborrningar påbörjas i februari 2016 med målsättningen att finna ytterligare fyndigheter längs den häll som hittades 2015.

Publicerad i Nyhetsarkiv