Botnia Exploration: Delårsrapport januari — juni 2013

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Bolaget har slutfört en riktad emission samt en företrädesemission som tillfört bolaget cirka MSEK
13 före emissionskostnader.
● Under sommaren har en intensiv blockletning fortsatt i Vindelgranseleområdet som ytterligare
stärker vår strategi att Vindelgransele är vårt mest prioriterade område. Merparten av allt arbete
skall koncentreras till Vindelgranseleområdet under det närmaste året. Beslut har därför tagits att
återlämna ett flertal undersökningstillstånd som inte uppfyller våra krav.
● Bolaget har beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd med sällsynta jordartsmetaller (REE).
Orsaken är fallande priser för sällsynta jordartsmetaller och Botnias ambition att ytterligare fokusera
på guld i Vindelgranselområdet.
● Samtal förs med intressenter av prioriterade projekt.

Viktiga händelser under andra kvartalet

● Som ett led i att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet beslutade bolaget att genomföra
en riktad emission samt en företrädesemission.
● Geokemiska borrningar, med avsikt att underlätta planeringen av nästa borrprogram, genomfördes
Längs kvartsgången i Fäbodliden C och gav värdefull geokemisk information.

Viktiga händelser under halvåret

● Styrelsen beslutade att försäljningsaktiviteteter av prioriterade projekt skulle intensifieras.
● Resultaten från borrkampanjerna under 2012 och 2013 i Fäbodliden C gav Botnia Exploration sin
främsta framgång i företagets historia. En guldförande kvartsgång har lokaliserats med en längd av
cirka 170 meter, en genomsnittlig tjocklek (mäktighet) av cirka 2 meter samt djupgående
stupningsriktningen av cirka 300 meter. Resultaten har redovisats i pressmeddelanden både under
2012 och 2013 och det kan nämnas att synligt guld påträffades i alla 13 hål som genomskar
kvartsgången. Kvartsgången är mycket regelbunden vilket underlättar en framtida gruvbrytning som
kan göras med en kombination av dagbrott och underjordsbrytning. Halterna av guld som
redovisats från kvartsgången är höga. Sammanlagt har cirka 7000 meter borrats i Stenberget nr 3.

Kvartsgången är öppen i såväl stryknings- som stupningsriktningen varför borrningarna kommer att
fortsätta för att konstatera den totala längden och djupgåendet. Borresultaten i Fäbodliden C har
rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt och framtida borresultat ses fram emot
med förväntan.

Styrelsen har på basis av höstens och vinterns positiva resultat beslutat följande:

● Prospekteringsfasen i Vargbäcken kan nu för Botnia Exploration betraktas som avslutad genom den
framgångsrika provanrikningen i Björkdalsgruvan.
● Resurser allokeras för att prioritera försäljning av Vargbäcken.
● Borrningar ska fortsätta i Fäbodliden C enligt tidigare borrplan för att succesivt följa kvartsgångens
utbredning i strykningsriktningen såväl norrut som söderut. Då mineraliseringen är öppen mot djupet
planeras borrhål för att bekräfta mineraliseringen i stupningsriktningen.


Framtidsutsikter

● Vår målbild att visa att Vindelgranseleområdet är ett framtida gruvområde med inriktning på guld har
förstärkts genom borresultaten i Fäbodliden C och provanrikningsresultaten av Vargbäcken.
Vindegranselområdet består idag av objekten Vargbäcken, Fäbodliden A, B, C, Middagsberget,
Jägarliden, Forsheden och Ekorrberget. Målsättningen är att utöka detta med fler objekt i framtiden.

● Framtida försäljning av prioriterade projekt i Vindelgranseleområdet är realistiska.

● I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens
mineraltillgångsberäkning, ta fram ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen
standard. Dessa kommer att utföras när borrprogrammen anses avslutade för varje enskilt projekt.
Beslut kan därefter göras om bearbetningskoncession skall ansökas. Enligt vår bedömning är redan
idag Fäbodliden C ett ekonomiskt brytbart objekt med så kallad ”småskalig brytning”. Anrikning
måste då ske i angränsade anrikningsverk i mån av kapacitet.

Publicerad i Nyhetsarkiv