Botnia Exploration: Kallelse till årsstämma

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 klockan 15.00 i Redeye AB:s lokaler, belägna på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 22 maj 2013 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Herserudsvägen 18, 181 34 Lidingö, eller per telefon 08-636 25 16, eller per e-post till mailto:thomas.ljung@botniaexploration.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.botniaexploration.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 17 maj 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern resultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om
en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
15. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Förslag till arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 11-12)
Aktieägare representerande ca 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie styrelseledamöter i bolaget avser föreslå omval av Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, och Pär Weihed. Maria Lilja har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Per-Erik Lindvall. För det fall det tillkommer ytterligare förslag till styrelseledamöter är avsikten att meddela dessa senast två veckor före årsstämman.

Samma aktieägare har vidare meddelat att man avser föreslå att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr till styrelseordförande och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen.

Aktieägare representerande ca 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till revisor i bolaget avser föreslå omval av Helena Arvidsson, KPMG. Revisorsvalet omfattar en mandattid om fyra år

Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkt 13)
Styrelsens föreslår följande förändringar:

§ 4 Aktiekapital
Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 453 040 kronor och högst 13 812 160 kronor

Styrelsen föreslår följande lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 350 000 kronor och högst 29 400 000 kronor”

§ 5 Antal aktier
Nuvarande lydelse: Antal aktier ska utgöra lägst 23 020 270 stycken och högst 92 081 080 stycken

Styrelsen föreslår följande lydelse: Antal aktier ska utgöra lägst 49 000 000 stycken och högst 196 000 000 stycken

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Totalt antal aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 49 206 093.

Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar inför stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, förslag till ny bolagsordning, och fullmaktsformulär kommer från och med fredagen den 10 maj 2013 att anslås på bolagets hemsida, http://www.botniaexploration.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_____________________

Lidingö i april 2013
Botnia Exploration Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv