Botnia Exploration: Offentliggörande av Investment Memorandum

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) har upprättat ett Investment Memorandum med anledning av föreliggande nyemission om 6,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Botnia Exploration Holding AB (publ) befintliga aktieägare.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,55 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen var den 13 juni 2013. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 juni 2013 till och med den 1 juli 2013. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på särskild anmälningssedel under samma period. Handel med teckningsrätter, kommer att ske under perioden 17 juni 2013 till den 26 juni 2013. Handel med betalda tecknade aktier BTA, kommer att ske från och med den 17 juni 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i Botnias Memorandum, som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (http://www.aktietorget.se och http://www.botniaexploration.com).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 70 855 01 50‬
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv