Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 13 maj 2015 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr till styrelseordförande och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Bengt Ljung och Pär Weihed. På efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Per-Erik Lindvall till styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv