Dagordning vid årsstämma den 28 maj 2010

­­­­­

Dagordning vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) fredagen den 28 maj 2010 kl 14.00

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   Förslag: Att årets resultat om -1 402 828 kronor överföres i ny räkning.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
  Förslag: Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
 10. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
  Förslag: Att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 11. Val av styrelseledamöter och revisor.
  Förslag: Att bolagsstämman utser Bengt Ljung, Jonas Dahllöf, Hans Buhre, Maria Lilja och Göran Petersson till styrelseledamöter genom omval samt John Nugent genom nyval och att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skall bestå av Bengt Ljung, Jonas Dahllöf, Hans Buhre, Maria Lilja, Göran Petersson och John Nugent.
 12. Övriga frågor.
 13. Stämmans avslutande.
Publicerad i Nyhetsarkiv