Delårsrapport januari – juni 2015

Botnia – Delårsrapport januari-juni 2015

Halvåret januari — juni 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 646 (-3 247).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 101 (-3 223).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,04).

 

Kvartal april — juni 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 433 (-1 813).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 687 (-1 806).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,02).

 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Resultaten från infyllnadsborrningarna presenterades i pressmeddelande den 13 augusti. Fyndigheten bedöms nu innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen indikerad samt 85 kton med en genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen antagen mineraltillgång.

● En preliminär brytningsplan har upprättats av Botnia som visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.

● Bolaget har efter den uppdaterade uppskattningen av mineraltillgångarna och i avvaktan på beslut om provbrytning av Fäbodtjärn föreslagit att nuvarande brygglån ska förlängas samt att ett mindre och kortfristigt lån tas upp för att finansiera den fortsatta driften. Efter diskussioner med bolagets huvudägare bedömer bolagets styrelse att ett sådant förfarande kan realiseras inom kort.

 

Viktiga händelser under andra kvartalet

● Ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.

● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn.  Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000 ton mineralisering och gråberg. Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby har lämnat in en överklagan. Ärendet har gått vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen.

● Vindelgranseleområdet förstärktes med det nya undersökningstillståndet Storforsen nr 6 som godkändes av Bergsstaten.

● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

 

Viktiga händelser tidigare under året

● Vindelgranseleområdet förstärktes då de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2 och Stormyran nr 3 godkändes av Bergsstaten.

● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen utfördes i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

 

Framtidsutsikter

● Bolaget planerar för provbrytning och provbrytningstillstånd erhölls den 13 maj. Efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde. Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby har lämnat in en överklagan. Ärendet har gått vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen har medfört att vikten av en provbrytning har minskat.

● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter.

 

Halvåret januari — juni 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 646 (-3 247).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 101 (-3 223).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,04).

Kvartal april — juni 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 433 (-1 813).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 687 (-1 806).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,02).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Resultaten från infyllnadsborrningarna presenterades i pressmeddelande den 13 augusti. Fyndigheten bedöms nu innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen indikerad samt 85 kton med en genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen antagen mineraltillgång.

● En preliminär brytningsplan har upprättats av Botnia som visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.

● Bolaget har efter den uppdaterade uppskattningen av mineraltillgångarna och i avvaktan på beslut om provbrytning av Fäbodtjärn föreslagit att nuvarande brygglån ska förlängas samt att ett mindre och kortfristigt lån tas upp för att finansiera den fortsatta driften. Efter diskussioner med bolagets huvudägare bedömer bolagets styrelse att ett sådant förfarande kan realiseras inom kort.

Viktiga händelser under andra kvartalet

● Ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.

● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn.  Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000 ton mineralisering och gråberg. Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby har lämnat in en överklagan. Ärendet har gått vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen.

● Vindelgranseleområdet förstärktes med det nya undersökningstillståndet Storforsen nr 6 som godkändes av Bergsstaten.

● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Viktiga händelser tidigare under året

● Vindelgranseleområdet förstärktes då de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2 och Stormyran nr 3 godkändes av Bergsstaten.

● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen utfördes i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

Framtidsutsikter

● Bolaget planerar för provbrytning och provbrytningstillstånd erhölls den 13 maj. Efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde. Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby har lämnat in en överklagan. Ärendet har gått vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen har medfört att vikten av en provbrytning har minskat.

● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter.

Publicerad i Nyhetsarkiv