Delårsrapport januari-mars 2015

Kvartalet januari — mars 2015
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 213 (-1 434).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 414 (-1 417).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,02).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000 ton mineralisering och gråberg.
● Infyllnadsborrning med sammanlagt 13 hål pågår i Fäbodtjärn. Denna borrinsats utförs för att ge ökad kännedom om fyndigheten och höja till tillgångsberäkningen till indikerad mineraltillgång.
● Vindelgranseleområdet har förstärkts ytterligare det nya undersökningstillståndet Storforsen nr 6, har godkänts av Bergsstaten.
● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Viktiga händelser under första kvartalet
● Arbetet med tillståndsansökningen bearbetningskoncession för guldfyndigheten Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
● Vindelgranseleområdet har förstärkts då de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2 och Stormyran nr 3 har godkänts av Bergsstaten.
● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen har utförts i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

Framtidsutsikter
● Bolaget planerar för närvarande för provbrytning och provbrytningstillstånd erhölls den 13 maj. Efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde.
● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter.

Ladda ner som PDF – Botnias Q1 rapport 2015

Publicerad i Nyhetsarkiv