DELÅRSRAPPORT JANUARI — MARS 2017

Kvartalet januari — mars 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 496 (-1 290).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 609 (-1 342).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01).

Botnias Q1 rapport 2017

Viktiga händelser under första kvartalet

 • I februari 2017 offentliggjorde Bolaget att de slutit en överenskommelse med Boliden om tester av 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär. Avsikten med detta var att undersöka om smältverket kan nyttja kvarts från Fäbodtjärn som slaggbildare i sin process Eftersom det första testet var lyckat fortsätter de kommersiella diskussionerna bolagen emellan. Till sommaren planerar Botnia Exploration att starta nästa fas med provbrytning av ca 8 000 – 10 000 ton guldhaltig kvartsmineralisering. Den planerade provbrytningen i Vindelgransele ska inledas under försommaren 2017. Arbetet bygger på det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015. Målsättningen är att göra ett fullskaligt test för att påvisa om Fäbodtjärns kvarts kan användas som slaggbildare i ett smältverk vilket bedöms vara positivt ur miljösynpunkt vid ett framgångsrikt test.
 • För att färdigställa miljötillståndsansökan med bästa möjliga miljöalternativ har Botnia beslutat att göra vissa förändringar jämfört med det samråd som hållits med Länsstyrelsen och sakägare. Detta medför kompletterande kontrollarbeten och nya samråd ska hållas. Inlämnandet av ansökan beräknas nu att ske hösten 2017.
 • Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen i Botnia Exploration beslutade den 19 april 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 4 maj 2016, att genomföra en företrädesemission av aktier riktad till Bolagets aktieägare samt en riktad emission av konvertibler till Bolagets innehavare av konvertibla skuldebrev. Emissionerna genomförs för att tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten under kommande 30 månader. Emissionerna kommer att ge ett kapitaltillskott före emissionskostnader om högst 47,5 MSEK genom en företrädesemission av aktier och 1,9 MSEK genom en riktad emission av konvertibler, sammanlagt högst 49,4 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 5,0 MSEK. Aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna 19,4 MSEK motsvarande 40,8 procent av företrädesemissionen. Ett antal institutionella och privata investerare har därtill genom emissionsgarantier förbundit sig teckna att 19,5 MSEK motsvarande 41,1 procent upp till sammanlagt 38,9 MSEK, motsvarande 81,9 procent av företrädesmissionen. Emissionerna sker till en teckningskurskurs om 2,05 SEK.
 • För att säkerställa fortsatt drift tills dess att emissionen är avslutad har Bolaget tagit ett kortfristigt reverslån på 3 MSEK hos Erik Penser Bank med en ränta av 6,95 %.

Framtidsutsikter

 • Den kommande nyemissionen ger bolaget stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett lönsamt bolag.
 • Botnias ambition är att Vindelgranselegruvor ska bli ett framgångsrikt och lönsamt gruvprojekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan fortgår och förväntas att lämnas in hösten 2017.
 • Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn och resultaten från dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap och stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en framgångsrik guldfyndighet. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet.
 • Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv, Pressmeddelanden