Delårsrapport januari – september 2014

Läs hela rapporten här 

Niomånadersperioden januari – september 2014
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 083 (-4 387).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 057 (-4 426).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).
Kvartal juli – september 2014
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 836 (-1 635).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 834 (-1 654).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,03).
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Botnia Explorations styrelse har beslutat att gå vidare med förstudierna för Fäbodtjärns guldfyndighet med målsättningen att i egen regi utveckla och bryta Fäbodtjärn. Beslutet betyder att Botnia tar ett stort steg från att vara ett rent prospekteringsbolag till att ha ambitionen att utveckla bolaget till ett producerande gruvbolag med god lönsamhet.
● Arbetet med tillståndsansökningarna för provbrytning och bearbetningskoncession för guldfyndigheten Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
● Nya tillståndsansökningar har lämnats in till Bergsstaten benämnda Bjurbäcksliden nr 2 och Stormyran nr 3. Dessa områden är belägna i Vindelgranseleområdet och skulle förstärka prospekteringspotentialen i området vid ett positivt besked från Bergsstaten.
Viktiga händelser under tredje kvartalet
● En finansieringsprocess som tillfört bolaget 11 MSEK innan emissionskostnader påbörjades i juli. Finansieringen bestod av nyemittering av 5 000 000 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie och ett lån på 4 MSEK till ett fåtal av bolagets huvudägare.  Emissionen skedde med stöd av det bemyndigande som beslutades om på den ordinarie årsstämman den 8 maj 2014. Förutom dessa huvudägare deltog Norrlandsfonden som finansiär av såväl ett brygglån av 1,5 MSEK samt ett konvertibelt lån av 1,5 MSEK. Formellt avtal med Norrlandsfonden slöts i november varför deras del av finansieringen på 3 MSEK inte reflekteras i denna rapport. 
● Dragon Mining beslutade att avstå sin rätt att förvärva ytterligare ägarandel i Harpsund. Samtidigt gav Dragon Mining den 8 augusti 2014 30 dagar varsel om sin avsikt att dra sig ut det avtal som slöts i oktober 2010. Botnia har efter utvärdering av prospekteringsresultaten och analys av de framtida förutsättningarna för en ekonomisk lönsam gruvbrytning av tillståndet beslutat att återlämna tillståndet Harpsund till Bergsstaten. Nedskrivning med 628 kSEK har utförts detta kvartal gällande Harpsund.
Viktiga händelser tidigare under året
● Tester utförda av Avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU visade att med Fäbodtjärns guldhalter kan anrikning genomföras med gravimetriska metoder. En sådan process kan reducera kostnaderna per ton, men också i framtida investeringar i anrikningsverk.
● Bolaget har efter genomfört kärnborrningsprogram omfattande 30 hål på totalt 5 585 m presenterat en bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7,1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång.
● Styrelsen beslutade att inlämna en ansökan om provbrytningstillstånd för guldmineraliseringen Fäbodtjärn i Vindelgransele, Västerbotten.
● Styrelsens beslutade att avsluta diskussionerna som förts med en internationell partner om ett samarbete gällande gemensam prospektering i Vindelgranseleområdet.
● Årsstämman hölls den 8 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
● Som ett led i bolagets fokus på att utveckla Vindelgransele till nästa guldgruveområde har styrelsen beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd gällande volfram till Bergsstaten.
 ● Under första halvåret har 948 meter undersökningsborrats.
● Resultaten från bottenmoränprovborrningarna i Jägarliden har gett lovande indikationer för två nya potentiella mineraliseringar i Vindelgranseleområdet.
● Botnia deltog för första gången på PDAC i Toronto med en egen monter. PDAC är världens största mässa inom prospektering med över 30 000 besökare. Deltagandet gav oss möjligheten att marknadsföra oss mot större gruvbolag och andra internationella aktörer med intressen i prospekteringsbolag.
Framtidsutsikter
● Botnias bedömning är att Fäbodtjärn kan vara ett ekonomiskt brytbart objekt med så kallad småskalig brytning. Denna bedömning har stärks efter de tester som är utförda av LTU samt den mineraltillgångsbedömning som utförts av GeoVista.
● I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens och Fäbodtjärns mineraltillgångsberäkning, ta fram ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard. Beslut kan därefter tas om bearbetningskoncession skall ansökas.

Niomånadersperioden januari – september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 083 (-4 387).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 057 (-4 426).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).

Kvartal juli – september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 836 (-1 635).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 834 (-1 654).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,03).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Botnia Explorations styrelse har beslutat att gå vidare med förstudierna för Fäbodtjärns guldfyndighet med målsättningen att i egen regi utveckla och bryta Fäbodtjärn. Beslutet betyder att Botnia tar ett stort steg från att vara ett rent prospekteringsbolag till att ha ambitionen att utveckla bolaget till ett producerande gruvbolag med god lönsamhet.
 • Arbetet med tillståndsansökningarna för provbrytning och bearbetningskoncession för guldfyndigheten Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
 • Nya tillståndsansökningar har lämnats in till Bergsstaten benämnda Bjurbäcksliden nr 2 och Stormyran nr 3. Dessa områden är belägna i Vindelgranseleområdet och skulle förstärka prospekteringspotentialen i området vid ett positivt besked från Bergsstaten.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • En finansieringsprocess som tillfört bolaget 11 MSEK innan emissionskostnader påbörjades i juli. Finansieringen bestod av nyemittering av 5 000 000 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie och ett lån på 4 MSEK till ett fåtal av bolagets huvudägare.  Emissionen skedde med stöd av det bemyndigande som beslutades om på den ordinarie årsstämman den 8 maj 2014. Förutom dessa huvudägare deltog Norrlandsfonden som finansiär av såväl ett brygglån av 1,5 MSEK samt ett konvertibelt lån av 1,5 MSEK. Formellt avtal med Norrlandsfonden slöts i november varför deras del av finansieringen på 3 MSEK inte reflekteras i denna rapport. 
 • Dragon Mining beslutade att avstå sin rätt att förvärva ytterligare ägarandel i Harpsund. Samtidigt gav Dragon Mining den 8 augusti 2014 30 dagar varsel om sin avsikt att dra sig ut det avtal som slöts i oktober 2010. Botnia har efter utvärdering av prospekteringsresultaten och analys av de framtida förutsättningarna för en ekonomisk lönsam gruvbrytning av tillståndet beslutat att återlämna tillståndet Harpsund till Bergsstaten. Nedskrivning med 628 kSEK har utförts detta kvartal gällande Harpsund.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Tester utförda av Avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU visade att med Fäbodtjärns guldhalter kan anrikning genomföras med gravimetriska metoder. En sådan process kan reducera kostnaderna per ton, men också i framtida investeringar i anrikningsverk.
 • Bolaget har efter genomfört kärnborrningsprogram omfattande 30 hål på totalt 5 585 m presenterat en bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7,1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång.
 • Styrelsen beslutade att inlämna en ansökan om provbrytningstillstånd för guldmineraliseringen Fäbodtjärn i Vindelgransele, Västerbotten.
 • Styrelsens beslutade att avsluta diskussionerna som förts med en internationell partner om ett samarbete gällande gemensam prospektering i Vindelgranseleområdet.
 • Årsstämman hölls den 8 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
 • Som ett led i bolagets fokus på att utveckla Vindelgransele till nästa guldgruveområde har styrelsen beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd gällande volfram till Bergsstaten.
 • Under första halvåret har 948 meter undersökningsborrats.
 • Resultaten från bottenmoränprovborrningarna i Jägarliden har gett lovande indikationer för två nya potentiella mineraliseringar i Vindelgranseleområdet.
 • Botnia deltog för första gången på PDAC i Toronto med en egen monter. PDAC är världens största mässa inom prospektering med över 30 000 besökare. Deltagandet gav oss möjligheten att marknadsföra oss mot större gruvbolag och andra internationella aktörer med intressen i prospekteringsbolag.

Framtidsutsikter

 • Botnias bedömning är att Fäbodtjärn kan vara ett ekonomiskt brytbart objekt med så kallad småskalig brytning. Denna bedömning har stärks efter de tester som är utförda av LTU samt den mineraltillgångsbedömning som utförts av GeoVista.
 • I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens och Fäbodtjärns mineraltillgångsberäkning, ta fram ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard. Beslut kan därefter tas om bearbetningskoncession skall ansökas.

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv