Affärsidé och strategi

Affärsidé

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom hållbar gruvbrytning, fyndighetsutveckla mineraliseringar, och utöka mineralreserver. Med mineralreserver menas de delar av Botnia Explorations fyndigheter som är ekonomiskt brytvärda.

Mål

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att utveckla en svensk hållbar guldgruva med minimalt miljöavtryck. Genom att använda oss av den senaste teknologin så ska Botnia Exploration vara en attraktiv arbetsgivare för den nya generationens gruvarbetare samt vara ett föredöme i syfte att nå en hållbar gruvmiljö. Bolagets mål i närtid är att initiera gruvdrift och förbereda Bolaget för gruvstart. Därefter kan Bolaget ta de investeringsbeslut som är nödvändiga för att initiera gruvdrift.

Strategi

Botnia kommer initialt att utveckla guldfyndigheten Fäbodtjärn till en guldgruva med eget positivt kassaflöde. Av kassaflödesskäl kommer Fäbodtjärn att prioriteras till följd av dess, relativt till andra fyndigheter i Sverige, höga guldhalter. I ett påföljande skeende kan därefter den andra fyndigheten i Vindelgranseleområdet, Vargbäcken, tas i drift. Med ökade ekonomiska möjligheter kan sedan prospektering genomföras, såväl av de satellitfyndigheter som redan finns i Vindelgranseleområdet som i nya områden i Sverige.

Kommersialisering av fyndigheter kan ske antingen via egen produktion, genom samarbeten eller genom försäljning av enskilda projekt. Projekt som inte uppfyller bolagets minimikrav återlämnas till Bergsstaten.

Delmål för att uppnå målsättningen att bedriva småskalig gruvdrift är följande:

Alla nödvändiga tillstånd ska ha erhållits
Ett gemensamt miljötillstånd erhölls den 21 december 2020 för Fäbodtjärn och Vargbäcken och vann laga kraft i oktober 2021. Markanvisningen beviljades i december 2022 och vann laga kraft i mars 2023. Mark- och miljödomstolen godkände i juni 2023 den säkerhet Botnia Exploration ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda och beslutet vann laga kraft i juli 2023.

Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 erhölls i september 2016. Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 erhölls i oktober 2003.

Fyndigheten Fäbodtjärn ska kunna brytas med god lönsamhet
Genomförbarhetsstudien från 2018 av Fäbodtjärn visar att det är möjligt att fyndigheten ska kunna brytas med god lönsamhet. Kalkylen baseras på leverans av malm direkt till smältverk och till ett guldpris om 364 kSEK/kg och lönsamhetsutvecklingen är starkt korrelerad med guldpris-och valutarörelser. Guldpriset den 9 aug 2023 var cirka 658 kSEK/kg. Fyndigheten har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.

Arbetet med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn pågår. Denna studie ska ersätta den studie som publicerades 2018 då förutsättningarna gällande anrikning, brytningsplaner, guldpris, m.m. har förändrats.

Fyndigheten Vargbäcken ska kunna brytas med lönsamhet
Synergieffekter av gemensamt miljötillstånd med Fäbodtjärns högre halter, aktuellt guldpris, sortering av malm samt leverans till externt anrikningsverk möjliggör potential för lönsam gruvdrift i Vargbäcken. Alternativet att leverera malm direkt till ett smältverk är en möjlighet som ännu inte har utretts för Vargbäcken.

För dessa mål är huvudstrategin uppdelad i tre faser; Prospekteringsfas, Gruvstartsfas och Gruvbrytningsfas. Projektet Fäbodtjärn K nr 1 är i gruvstartsfasen med fokus på förberedelser för gruvstart. Övriga projekt är i prospekteringsfasen.

Verksamheten leds med fyra huvudsakliga fokusområden som ska leda Botnia Exploration till slutmålet:

Leda gruvan
● Gruverfarenhet med övergripande kunskap om småskalig brytning.
● Vårda samhällsrelationer med sakägare – kommun, markägare och rennäringen, Länsstyrelsen, Bergsstaten, Naturvårdsverket och andra myndigheter.
● Småskalig underjordsbrytning av en väldefinierad malm med god kunskap om halter och en geologisk beskaffenhet som passar nu kända brytningsmetoder.

Leda bolaget
● Ha en god relation till aktieägare och långivare.
● Säkerställa finansiering till dess att Botnia Exploration genererar positivt kassaflöde från gruvan.
● Undersöka och utvärdera möjligheterna att närliggande gruvbolag kan legoprocessa Botnia Explorations fyndigheter.
● Utveckla mineraliseringar för drift, som kräver begränsade investeringar. Korta interna ledtider för att snabbt komma till beslut.
● Verksamheten ska generera så små miljöavtryck som möjligt.
● Alla projekt ska ligga infrastrukturellt rätt och med mineraltillgångar som kan bära en investering.

Kommunikation
● Tydligt kommunicera status av projekten, bolagets allmänna status, affärsidé och strategi till marknaden.
● Nära kommunikation med samtliga sakägare med särskilt fokus på markägare och rennäringen.
● Botnia Exploration ska arbeta med småskalig brytning.

Utveckla Bolaget
● Fortsatt prospektering av prioriterade områden.
● Tydliggöra Bolagets affärsstruktur.
● Utveckla Vindelgransele där många fyndigheter passar för småskalig brytning.