Affärsidé och strategi

Affärsidé

Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktiga aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning. Med mineralreserver menas de delar av Botnia Explorations fyndigheter som är ekonomiskt brytvärda. Genom prospektering kan dessa ökas till ett större tonnage malm inom Vindelgranseleområdet, d v s utöka mineralreserver.

Mål

Bolagets mål är att utifrån de godkända bearbetningskoncessionerna Fäbodtjärn och Vargbäcken genomföra en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och söka miljö tillstånd. Planerna är att i första hand utveckla Fäbodtjärn och inleda småskalig, kassaflödesgenererande gruvdrift. Denna fyndighet har i jämförelse med andra fyndigheter i Sverige mycket höga guldhalter och kommer därför att prioriteras av kassaflödesskäl. Gruvdriften planeras att genomföras genom underjordsbrytning. Därefter kan den andra fyndigheten i Vindelgranseleområdet, Vargbäcken tas i drift som ett komplement till Fäbodtjärn. Tillsammans kommer dessa fyndigheter att utgöra starten för nästa gruvområde i Sverige.

Strategi

Botnia Exploration är i grunden ett prospekteringsbolag som utvidgat målsättningen att även kunna bedriva småskalig gruvdrift för att maximera aktieägarvärdet. Botnia Exploration
ska utveckla och öka mineraltillgångarna inom Bolagets undersökningstillstånd för att över tiden kommersialisera dessa. Kommersialisering av fyndigheter kan ske antingen via egen produktion, genom samarbeten, eller genom försäljning av enskilda projekt. Projekt som inte uppfyller Bolagets minimikrav återlämnas till Bergsstaten.

Delmål för att uppnå målsättningen att bedriva småskalig gruvdrift är följande:

Alla nödvändiga tillstånd ska ha erhållits
Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 erhölls i september 2016. Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 erhölls i oktober 2003. En gemensam miljötillståndsansökan för Vargbäcken och Fäbodtjärn är under utarbetande och avses inges till relevant mark- och miljödomstol under 2017 för miljöprövning.

Fyndigheten Fäbodtjärn ska kunna brytas med en produktion om 50-100 kton/år med god lönsamhet
Mineraltillgångsbedömningen och den geologiska kunskapen om Fäbodtjärn visar att detta är möjligt.

Fyndigheten Vargbäcken ska kunna brytas med en produktion om 30-50 kton/år med god lönsamhet
Synergieffekter av gemensamt miljötillstånd med Fäbodtjärns goda halter, sortering av malm samt anrikningsverk på plats lokalt i Vargbäcken möjliggör potential för lönsam gruvdrift i Vargbäcken. Bolaget har ännu inte ingått något avtal eller åtagande om investering i något anrikningsverk. Malmen består av kvarts varför även Vargbäcken kan förse Boliden Rönnskär med kvartsleveranser.

Kalkylen ska generera ett positivt kassaflöde både kort och långsiktigt
Mineraltillgångsbedömningar av Fäbodtjärn visar att detta är möjligt. Med ett lokalt verk på plats i Vargbäcken visar kalkylen på positivt kassaflöde för Vargbäcken.

För dessa mål är huvudstrategin uppdelad i tre faser; Prospekteringsfas, Gruvstartsfas och Gruvbrytningsfas. Då bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 nu har godkänts har Botnia Exploration övergått till gruvstartsfas med fokus på förberedelser för gruvstart så snart miljötillstånd har erhållits.

Verksamheten leds med fyra huvudsakliga fokusområden som ska leda Botnia Exploration till slutmålet:

 1. Leda gruvan
  • Gruverfarenhet med övergripande kunskap om småskalig brytning.
  • Vårda samhällsrelationer med sakägare – kommun, markägare, rennäringen, Länsstyrelsen, Bergsstaten, Naturvårdsverket och andra myndigheter.
  • Småskalig underjordsbrytning av en väldefinierad malm med god kunskap om halter och en geologisk beskaffenhet som passar nu kända brytningsmetoder.
 2. Leda bolaget
  • Ha en god relation till aktieägare och långivare.
  • Säkerställa finansiering till dess att Botnia Exploration genererar positivt kassaflöde från gruvan.
  • Undersöka och utvärdera möjligheterna att närliggande gruvbolag kan legoprocessa Botnia Explorations fyndigheter.
  • Utveckla mineraliseringar för småskalig drift, som kräver begränsade investeringar. Korta interna ledtider för att snabbt komma till beslut.
  • Verksamheten ska generera så små miljöavtryck som möjligt.
  • Alla projekt ska ligga infrastrukturellt rätt och med mineraltillgångar som kan bära en investering.
 3. Kommunikation
  • Tydligt kommunicera status av projekten, Bolagets allmänna status, affärsidé och strategi till marknaden.
  • Nära kommunikation med samtliga sakägare med särskilt fokus på markägare och rennäringen.
  • Botnia Exploration ska arbeta med småskalig brytning.
 4. Utveckla Bolaget
  • Fortsatt prospektering av prioriterade områden.
  • Tydliggöra Bolagets affärsstruktur.
  • Utveckla Vindelgransele där många fyndigheter passar för småskalig brytning.