Sedan starten 2007 har ett antal nyckelhändelser varit av stor betydelse för Botnia Explorations utveckling:
?Botnia Exploration grundades 2007 av Bengt Ljung. Ägandet kompletterades tidigt med Göran Petersson, välkänd geolog, Torbjörn Grahn, erfaren blockletare och så småningom även med Ingemar Åslund, också han med gedigna kunskaper inom blockletning.
?Under 2007 och 2008 pågick en intensiv jakt på högintressanta mineraliseringsområden.
?Under 2008 genomfördes en första mindre nyemission som övertecknades. Kapital-tillskottet användes till diamantborrningar.
?Moderbolaget Botnia Exploration Holding AB (publ) bildades i början av 2009. Den 14 december 2009 listades bolaget på AktieTorget. I samband med detta genomfördes en nyemission, som även den övertecknades.
?I början av 2010 förvärvades företaget Hans. A. Resources AB. Botnia tillfördes därmed ca 12 undersökningstillstånd, bl a guldprojektet Vargbäcken.
?En intensiv prospektering framför allt med blockletning utfördes i hela Vindelgransele-området under 2010. I Forsheden nåddes stora framgångar med framför allt rika guldfynd, men även block med höga halter av bly, zink och silver.
?I november 2010 genomfördes en nyemission, som återigen övertecknades.

Mer historik finns att läsa i PDF-dokumentet Mer om Botn

 1. 2007  Botnia Explora on bildas av Bengt Ljung.
 2. 2008  Bolaget genomför en första nyemission. Nyemissionen är av mindre omfa ning och övertecknas. Kapital llsko et dis- poneras för diamantborrningar.
 3. 2009  Moderbolaget Botnia Explora on Holding AB (publ) bildas.
  Bolaget listas på Ak eTorget. I samband med listningen genomförs en nyemission.
 4. 2010  Hans. A. Resources Sweden AB förvärvas. Botnia Explora on llförs därmed ca tolv undersöknings llstånd, bl a guldprojektet Vargbäcken.Botnia utvärderar och planerar omgående fortsa a prospekteringsplaner och ak viteter för de kommande åren.

  Provbrytnings llstånd för Vargbäcken söks.

 5. 2011  Provbrytningen i Vargbäcken u örs om ca 15 000 ton. Anrikningen är planerad a ske i Lappland Goldminers anrikningsverk i Ersmarksberget. Den senare verksamheten sä s i konkurs varför provanrikningen inte kan genomföras. De a innebär stor dsförlust och störningar i Bolagets planering.
 6. 2012  Botnia Explora on påvisar guldfyndigheten Fäbodtjärn genom kärnborrningar.Geomagne ska mätningar och bo enmoränprovtagningar genomförs i aktuella undersöknings llstånd.

  E avtal sluts med Björkdalsgruvan, belägen ca 120 km sydost om Vindelgransele, om provanrikning av mineraliseringen från Vargbäckens provsprängning. Provanrikningen faller mycket väl ut och visar på e mycket högt utbyte i processen. Anrikningen genererar 5,5 kg guld och 0,5 kg silver. Anrikningen sker med en kombina on av gravimetri- och ota onsteknik.

 7. 2013  Infyllnadsborrningar u örs i Fäbodtjärnsfyndigheten. De a innebär a digare kärnborrhål komple eras med y erligare borrhål enligt bestämda riktlinjer och interna onell praxis.
 8. 2014  Geovista komple erar digare bedömning av mineral llgångar med en ökning från antagen mineralisering ll indikerad mineralisering för delar av Fäbodtjärn.
 9. 2015  Undersöknings llstånd för Granselliden nr 3 och Stenberget nr 3 förlängs.Länsstyrelsen i Västerbo en godkänner provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. Länsstyrelsen i Västerbo en beslutade a genomföra en rä dsprövning av Botnia Explora ons ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby lämnade in en överklagan. Ärendet gick vidare ll prövning av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet.
 10. 2016  Bolaget erhåller i september bearbetningskoncession för Fäbodtjärn K nr 1. Regeringen beslutade a inte ta upp ll prövning det inkomna överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Fäbodtjärn K nr 1.Undersökningsborrningar påbörjas i områdena Fäbodliden A, Fäbodliden B, Jägarliden och Åström.

  Ramböll erhåller uppdrag a u öra Bolagets ansökan om miljö llstånd och Miljökonsekvensbeskrivning för gruvbrytning i Fäbodtjärn och Vargbäcken.

 11. 2017  Bolaget sluter i februari en överenskommelse med Boliden om a testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken.I mars presenteras resultatet från det första testet, som gav mycket posi va resultat. Fortsa a förhandlingar med Boliden Rönnskär påbörjas i mi en av april för fortsa a leveranser av guldhal g kvarts med hög halt av kiseldioxid (SiO2).

  Bolaget genomför en företrädesemission som llför Bolaget 47,5 MSEK före emissionskostnader.

  Med anledning av företrädesemissionens genomförande har Norrlandsfonden enligt gällande konver belavtal beslutat a teckna en konver bel om 1,9 MSEK.

  Botnia Explora on och Boliden Rönnskär tecknar avtal om fortsa a tester i Boliden Rönnskärs smältverksprocess med större kvan teter.

  Länsstyrelsen i Västerbo en har ändrat villkoren gällande dsram när provbrytningsarbeten får ske, från månaderna juni – augus 2017, ll juni – september 2017. Bolaget har under september månad avslutat provbrytningen.

ia

2007 – Botnia Exploration bildas av Bengt Ljung

Botnia Exploration grundades 2007 av Bengt Ljung. Ägandet kompletterades tidigt med Göran Petersson, välkänd geolog, Torbjörn Grahn, erfaren blockletare och så småningom även med Ingemar Åslund, också han med gedigna kunskaper inom blockletning.

2008 – Bolaget genomför en första nyemission

Nyemissionen är av mindre omfattning och övertecknas. Kapitaltillskottet disponeras för diamantborrningar.

2009 – Moderbolaget Botnia Exploration Holding AB (publ) bildas

Bolaget listas på AktieTorget. I samband med listningen genomförs en nyemission.

2010 – Hans. A. Resources Sweden AB förvärvas

Bolaget listas på AktieTorget. I samband med listningen genomförs en nyemission.

Hans. A. Resources Sweden AB förvärvas. Botnia Exploration tillförs därmed ca tolv undersöknings tillstånd, bl a guldprojektet Vargbäcken.

Botnia utvärderar och planerar omgående fortsatta prospekteringsplaner och aktviteter för de kommande åren.

Provbrytningstillstånd för Vargbäcken söks.

2011 – Provbrytningstillstånd för Vargbäck

Provbrytningen i Vargbäcken utförs om ca 15 000 ton. Anrikningen är planerad att  ske i Lappland Goldminers anrikningsverk i Ersmarksberget. Den senare verksamheten sätts i konkurs varför provanrikningen inte kan genomföras. Detta innebär stor tidsförlust och störningar i Bolagets planering.

2012 – Botnia Exploration påvisar guldfyndigheten Fäbodtjärn

Botnia Exploration påvisar guldfyndigheten Fäbodtjärn genom kärnborrningar. Geomagnetiska mätningar och bottenmoränprovtagningar genomförs i aktuella undersökningstillstånd.

Ett avtal sluts med Björkdalsgruvan, belägen ca 120 km sydost om Vindelgransele, om provanrikning av mineraliseringen från Vargbäckens provsprängning. Provanrikningen faller mycket väl ut och visar på ett mycket högt utbyte i processen. Anrikningen genererar 5,5 kg guld och 0,5 kg silver. Anrikningen sker med en kombina on av gravimetri och flotationsteknik.

2013 – Infyllnadsborrningar utförs i Fäbodtjärnsfyndigheten

Detta innebär att tidigare kärnborrhål kompletteras med ytterligare borrhål enligt bestämda riktlinjer och internationell praxis.

2014  – Komplettering av tidigare bedömning av mineraltillgångar

Geovista kompletterar tidigare bedömning av mineraltillgångar med en ökning från antagen mineralisering till indikerad mineralisering för delar av Fäbodtjärn.

2015 – Undersökningstillstånd förlängs

Undersökningstillstånd för Granselliden nr 3 och Stenberget nr 3 förlängs. Länsstyrelsen i Västerbotten godkänner provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att genomföra en rä dsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby lämnade in en överklagan. Ärendet gick vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet.

2016 – Botnia Exploration erhåller bearbetningskoncession

Bolaget erhåller i september bearbetningskoncession för Fäbodtjärn K nr 1. Regeringen beslutade att inte ta upp till prövning det inkomna överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Fäbodtjärn K nr 1.

Undersökningsborrningar påbörjas i områdena Fäbodliden A, Fäbodliden B, Jägarliden och Åström.

Ramböll erhåller uppdrag att utföra Bolagets ansökan om miljötillstånd och Miljökonsekvensbeskrivning för gruvbrytning i Fäbodtjärn och Vargbäcken.

2017 – Botnia Exploration sluter överenskommelse med Boliden

Bolaget sluter i februari en överenskommelse med Boliden om att testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken.

I mars presenteras resultatet från det första testet, som gav mycket positiva resultat. Fortsatta förhandlingar med Boliden Rönnskär påbörjas i mitten av april för fortsatta leveranser av guldhaltig kvarts med hög halt av kiseldioxid (SiO2).

Bolaget genomför en företrädesemission som tillför Bolaget 47,5 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av företrädesemissionens genomförande har Norrlandsfonden enligt gällande konvertibelavtal beslutat a teckna en konvertibel om 1,9 MSEK

Botnia Exploration och Boliden Rönnskär tecknar avtal om fortsatta tester i Boliden Rönnskärs smältverksprocess med större kvantiteter.

Länsstyrelsen i Västerbo en har ändrat villkoren gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske, från månaderna juni – augusti 2017, till juni – september 2017. Bolaget har under septembermånad avslutat provbrytningen.