Bolagsordning för Botnia Exploration Holding AB

Org. nr. 556779-9969

Antagen vid extra bolagsstämma 2017-10-11

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Botnia Exploration Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lycksele. Stämma kan hållas i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall förvalta aktier i dotterbolag som bedriver prospektering efter mineraler, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska utgöra lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 7 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9 Föranmälan

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


§ 10 Ärenden på årsstämma

På en årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och aktietecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §.