Länsstyrelsen lämnar tillstånd till provbrytning i Vargbäcken K nr 1, Lycksele kommun

”Det är glädjande att tillståndet till provbrytning nu är klart. Planeringsarbetet för provbrytningen har pågått parallellt med behandlingen hos Länsstyrelsen och det är vår förhoppning att sprängningarna kan påbörjas tidigt i höst. Som framgår av beslutet är det många villkor som ställs på oss och vi kommer nu omgående att ta tag i arbetena som till stora delar är kopplade till miljö- och säkerhetskrav för omgivningen såsom samebyar och grannfastigheter. Jag vill passa på att tacka Länsstyrelsen och våra kontaktpersoner för ett utmärkt samarbete som hela tiden arbetat mot Botnias mål att ha detta tillstånd godkänt innan semesterperioden. Detta innebär att vi ej bör riskera att påverkas av en eventuellt tidig vinter”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration. 

Som tidigare har informerats skall Botnia Exploration Holding AB erlägga en tilläggsköpeskilling om 3 963 601 nyemitterade aktier under förutsättning att ovanstående miljötillstånd erhålls. I tilläggsavtal med Hansa Resources Limited skall de nyemitterade aktierna erläggas i två lika stora poster varvid den första posten skall erläggas tidigast den 1 januari 2012 och den andra posten först den 1 juli 2012. Utöver detta har Hansa Resources Limited enligt förvärvsavtalet rätt till en kontant tilläggsköpeskilling om CDN 500 000, som skall erläggas i två rater om CDN 250 000 vardera.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv