Metallpriser

Intresset för prospektering är nära knutet till metallpriserna på världsmarknaden. Guld, koppar och järnmalm är de tre helt dominerande metallerna och står tillsammans för cirka två tredjedelar av det totala värdet av alla metaller som produceras.

Guld prissätts i USD per troy ounce (oz.) med en renhet på lägst 995 fine, motsvarande cirka 23,9 karat. Ett oz. motsvarar 31,104 gram. Guld omsätts på en global marknad och skiljer sig från andra metaller genom sin status som monetär tillgång.

Guld har genom tiderna utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Oväntade samhällshändelser återspeglas ofta i guldpriset. Oro för stigande inflation är en annan faktor som anses påverka guldpriset positivt.

Det genomsnittliga guldpriset har under de senaste fem åren uppgått till cirka 1 100 USD/oz. Under 2011 uppgick genomsnittspriset på guld till 1 757 USD/oz.