Prospektering i Norden

Norden är inte bara ledande vad gäller gruvbrytning i Europa. De nordiska länderna är även de mest attraktiva för prospektering.

Den gynnsamma marknaden för prospektering i Norden beror bl a på att:

  • Geologin är attraktiv
  • Norden är underprospekterat
  • Lagstiftningar och villkor i övrigt är gynnsamma
  • Infrastrukturen är väl utbyggd

Attraktiv geologi

Den så kallade Fennoskandiska skölden är ett välkänt och geologiskt högintressant område, som omfattar Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. I Sverige har ett antal mineralfyndigheter av hög klass påträffats, exempelvis Koppargruvan i Falun, Sala Silvergruva, Bolidenfältet med sina komplexmalmer samt järnmalmerna i Kiruna och Malmberget. I Finland finns bland andra nickelfyndigheten i Talvivaara. De befintliga fyndigheterna visar att det finns goda förutsättningar att hitta värdefulla malmkroppar i Norden. Förbättrade prospekteringsmetoder samt utveckling av nya modeller för hur och var malmer bildas ökar möjligheterna till framtida fynd.

Underprospekterat

I den Fennoskandiska skölden råder liknande geologiska förutsättningar för nya malmfynd som i bland annat Western Australia och delar av Kanada. I dessa regioner har betydligt mer kapital investerats i prospektering per ytenhet än i Sverige. Många internationella prospekteringsbolag har därför ökat sin prospektering i Sverige. Detta innebär att det borde vara lättare att hitta nya fyndigheter i Norden än i dessa andra områden.

Gynnsamma regelverk

Gruv- och prospekteringsindustrin är sedan länge accepterad som en viktig basnäring i Sverige. I de mest intressanta områdena i Sverige (Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen) är gruvindustrin en del av vardagen. Lagstiftning och övriga regelverk är gynnsamma i en internationell jämförelse. Minerallagen i Sverige ger trygghet att kunna ta ett mineralfynd hela vägen fram till en fungerande gruva. I en undersökning av skatteregler världen över gjord i början av 2000-talet hade Sverige den lägsta skatten räknat under en gruvas hela livslängd, det vill säga att Sverige i detta avseende är ett lågskatteland.

Väl utbyggd infrastruktur

Det som även talar till Sveriges fördel är att vägnätet är väl utbyggt och att landet är glest befolkat. Det finns därmed utrymme både för mer prospektering och för nya gruvor. Inom landet finns dessutom en besättning av duktiga geologer och andra yrkeskategorier som krävs för att realisera en professionellt skött prospekteringsinsats. De svenska lönenivåerna har också blivit alltmer gynnsamma. Myndigheterna med Bergsstaten i spetsen arbetar snabbt och effektivt och den tid det tar att få alla tillstånd för prospektering och gruvdrift är numera konkurrenskraftiga vid en internationell jämförelse.