Miljötillstånd

Botnia har nått det sista steget i tillståndsprocessen innan brytning kan påbörjas. Den 15 augusti 2018 lämnades en ansökan in till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Umeå om miljötillstånd.

För att ta en poteniell gruva från prospekteringsstadiet till producerande tillgång krävs ett kvalificerat hantverk. Nedan följer en redogörelse för arbetet bakom och hur behandlingen av ansökan går till.

Om Miljö tillstånd och MMD

Syftet med MMD är att reglera och kontrollera miljöfarlig verksamhet för att säkerställa minsta möjliga påverkan på natur, samhälle och övriga intressenter. Vad som räknas till miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken men kan definieras som all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som faller in under denna definition kategoriseras i A-, B-, C- eller s k U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd av MMD. Den som avser att bedriva verksamhet som kräver sådant tillstånd ska innan ansökningshandlingarna upprättas samråda med länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten. Ifall miljlöpåverkan förväntas bli betydande skall samråd ske även med övriga statliga myndigheter, den aktuella kommunen, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

I Sverige finns det för närvarande fem stycken MMD vilka är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. För Botnias del är det MMD i Umeå som är aktuell. Den dömande personalen består utav såväl juristdomare som tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen skall pröva.

Om prövning av gruvverksamhet

Gruvverksamhet räknas till kategorin A-verksamhet och kräver därmed tillstånd i MMD. I dessa typer av mål deltar även särskilda ledamöter förutom de juridiskt sakkunniga och de tekniska råden. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden.

En ansökan om tillstånd till gruvverksamhet är omfattande och består av flertal digra dokument. Dessa utgörs av en formell del, med yrkanden och villkorsförslag m m, en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Den ansökande parten ges möjlighet till kompletering av MMD innan ansökan kungörs i samband med a ansökan anses vara komplett. Remissmyndigheter och sakägare ges därefter möjlighet att inom viss tid inkomma med skriftliga synpunkter på ansökan till MMD. Remissmyndigheter utgörs utav exempelvis Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommunen m fl medan sakägare i första hand är ägare till dessa fastigheter som tas i anspråk för verksamheten samt eventuella nyttjanderättshavare till dessa fastigheter. Detta innebär att även samebyar som bedriver rennäring i versamhetsområdet anses vara sakägare.

När MMD insamlat synpunkter från berörda intressenter kallas parterna till huvudförhandling vilken ofta hålls logistiskt i närheten av den plats där den ansökta verksamheten ska bedrivas. Detta möjliggör för MMD att på ett smidigt sätt kunna hålla syn över den terräng var verksamheten skall bedrivas.

Utslag av MMD

MMD tar hänsyn till miljö, teknik och ekonomi vid prövning och grunden för denna är en avvägning av rådets och ledamöternas expertis. Domen beaktar ett stort antal regler och anvisningar vilka har utfärdats av Europeiska unionen och som sedermera har införlivats i miljöbalken. Exempelvis är en viktig anvisning den rörande BAT (Best Available Technic, eller bästa tillgängliga teknik) vilket innebär att den sökande måste använda sig utav bästa tillgängliga teknik för a minimera miljöpåverkan.

MMD:s dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt, men då krävs ett så kallat prövnings tillstånd vilket endast utfärdas ifall särskilda skäl föreligger. Respektive part har därefter möjlighet att överklaga MÖD:s dom till Högsta domstolen (HD), men kriterierna för att erhålla ett prövnings tillstånd är då ännu snävare.

Ett  tillståndsärende vid MMD tar normalt cirka ett år att handlägga. Överklaganden förlänger denna tidsaspekt.

Övrigt

Botnia anser sig ha en god relation till de samebyar som bedriver rennäring i det aktuella området. Förlängningen av sommaren 2017 årsprovbrytnings tillstånd skedde bl a i samråd med Rans sameby.

Bolaget undersöker även möjligheten att nyttja emissionsfria maskiner vid gruvdriften för att minimera miljöpåverkan och Bolagets ledning undersöker löpande åtgärder för att minimera åverkan på omkringliggande natur.

Miljöansökan och Botnias genomförbarhetsstudie hittar du här