Miljötillstånd

Bolaget erhöll den 21 december 2020 ett gemensamt miljötillstånd för Fäbodtjärn och Vargbäcken av Mark- och miljödomstolen (MMD). Miljötillståndet vann laga kraft i oktober 2021.

Markanvisning erhölls i december 2022 och vann laga kraft i mars 2023. Säkerheten för efterbehandling godkändes i juni 2023 och vann laga kraft i juli 2023.

Miljötillståndsprocess

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Vad som räknas till miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken och kan definieras som all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som faller in under denna definition kategoriseras i A-, B-, C- eller s k U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva A-anläggning krävs att tillstånd beviljas av MMD. Den som avser bedriva verksamhet som kräver sådant tillstånd ska innan ansökningshandlingarna upprättas samråda med Länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten. Om miljöpåverkan bedöms bli betydande ska samråd ske även med övriga statliga myndigheter, den aktuella kommunen, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

I Sverige finns det för närvarande fem mark- och miljödomstolar, vilka är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg respektive Växjö. Den MMD som är belägen i Umeå är aktuell för Botnia och den dömande personalen består av såväl juristdomare som tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen ska pröva.

Om prövning av gruvverksamhet

Gruvverksamhet räknas till kategorin A-verksamhet och kräver därmed tillstånd i MMD. I dessa typer av mål deltar även särskilda ledamöter i tillägg till de juridiskt sakkunniga och de tekniska råden. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom ovan nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden.

En ansökan om miljötillstånd för bedrivande av gruvverksamhet är omfattande och består av ett flertal digra dokument. Dessa utgörs av en formell del, med yrkanden och villkorsförslag m m, en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Sökanden ges av MMD möjlighet till komplettering av ansökan innan den kungörs, varmed ansökan anses vara komplett. Remissmyndigheter och sakägare ges därefter möjlighet att inom viss tid inkomma med skriftliga synpunkter på ansökan till MMD. Remissmyndigheter utgörs utav exempelvis Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommunen m.fl., medan sakägare i första hand är ägare till de fastigheter som tas i anspråk för verksamheten samt eventuella nyttjanderättshavare till dessa fastigheter. Detta innebär att även samebyar som bedriver rennäring i verksamhetsområdet anses vara sakägare.

När MMD insamlat synpunkter från berörda intressenter kallas parterna till huvudförhandling vilken ofta hålls logistiskt i närheten av den plats där den ansökta verksamheten ska bedrivas. Detta möjliggör för MMD att på ett smidigt sätt kunna hålla syn över den terräng där verksamheten ska bedrivas.

Utslag av MMD

MMD tar hänsyn till miljö, teknik och ekonomi vid prövning och grunden för denna är en avvägning av rådets och ledamöternas expertis. Domen beaktar ett stort antal regler och anvisningar vilka har utfärdats av Europeiska unionen och som sedermera har införlivats i miljöbalken. Exempelvis är en viktig anvisning den rörande BAT (Best Available Technic, eller bästa tillgängliga teknik) vilket innebär att den sökande måste använda sig utav bästa tillgängliga teknik för a minimera miljöpåverkan.

MMD:s dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt, men då krävs ett så kallat prövningstillstånd vilket endast utfärdas ifall särskilda skäl föreligger. Respektive part har därefter möjlighet att överklaga MÖD:s dom till Högsta domstolen (HD), men kriterierna för att erhålla ett prövnings tillstånd är då ännu snävare.

Ett  tillståndsärende vid MMD tar normalt cirka ett år att handlägga. Överklaganden förlänger denna tidsaspekt.

Övrigt relaterat till miljötillståndsansökan

Botnia anser sig ha en god relation till alla sakägare, inklusive de samebyar som bedriver rennäring i det aktuella området.

Bolaget avser att vid gruvdriften nyttja moderna, miljöutvecklade maskiner, i syfte att minimera miljöpåverkan. Vidare undersöker Bolagets ledning löpande åtgärder för att minimera påverkan på omkringliggande natur.