Norrlandsfonden accepterar erbjudande om konvertibellån

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB beslutar med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 1 759 500 kronor genom en riktad emission av en konvertibel. Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Norrlandsfonden. Betalning ska erläggas genom kvittning av Norrlandsfondens fordran på Botnia Exploration Holding AB om 1 759 500 kronor mot skulden avseende teckning av konvertibeln. Denna uppgörelse medför att den kortfristiga skulden som upptogs genom lån 2014 nu är 0 kr.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Botnia Exploration minskar sina risker i och med att kvittning av ett kapitallån sker, i synnerhet med beaktande av att det rör sig om ett prospekteringsbolag med små möjligheter till intäkter. Genom omvandlingen av ett räntebärande lån till ett räntefritt konvertibellån minimerar Bolaget sina kortsiktiga ränterisker.

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med dagen för teckning till den 31 oktober 2020 till en konverteringskurs om 0,92 kronor. Konverteringskursen har beräknats utifrån snittkursen vid handel på Aktietorget de senaste tio dagarna före överenskommelsen rörande konvertibeln och med beaktande av att lånet löper utan ränta. Kursen bedöms vara marknadsmässig.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv