Pressmeddelande: Ansökan om provbrytningstillstånd för Fäbodtjärn

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB har beslutat att omgående utarbeta en ansökan om provbrytningstillstånd för guldmineraliseringen Fäbodtjärn i Vindelgransele, Västerbotten. Som en konsekvens av styrelsens beslut avslutas diskussionerna som förts med en internationell partner om ett samarbete gällande gemensam prospektering i Vindelgranseleområdet.

Provbrytning är det sista ledet i prospekteringen och sker under undersökningstillståndet Stenberget nr 3. Samråd för provbrytningen och tillhörande MKB är planerad med Länsstyrelsen i Umeå och med Lycksele kommun. Samråd med markägare och övriga sakägare kommer att ske omgående efter samrådet med Länsstyrelsen och Lycksele kommun. 

Parallellt med framtagandet av provbrytningstillstånd kommer en ansökan om bearbetningskoncession att utarbetas och planeras att inlämnas under senare delen av 2014. 

Diskussionerna inom ramen för den avsiktsförklaring med en internationell partner som vi informerade om i pressmeddelande 2014-02-19 avslutas. Parterna är dock överens om att ha ett fortsatt nära samarbete och dialog. Diskussionerna har varit givande men det är styrelsens och ledningens uppfattning att beslutet är det bästa för att säkerställa aktieägarvärdet både kort och långsiktigt. 

Botnia Exploration har ingått en överenskommelse om en finansieringslösning bestående av ett brygglån kombinerat med en riktad emission av totalt 5 000 000 aktier till ett fåtal av bolagets huvudägare. Finansieringen ska täcka kapitalbehovet för provbrytningen, fortsatt prospektering och den löpande verksamheten. Den totala finansieringen uppgår till cirka 11 MSEK och som en del av finansieringen av detta kapitalbehov har styrelsen beslutat att 8 MSEK ska finansieras genom att emittera 32 stycken Units och 3 MSEK ska finansieras genom lån eller konvertibel. En Unit i detta erbjudande består av 156 250 stycken aktier á 0,80 SEK i Botnia samt ett reverslån på 125 000 SEK med en löptid till 2015-09-30 och en kupongränta på 15 % som betalas vid förfall. Räntan och rabatten är satta till marknadsmässiga villkor; den riktade emissionen sker på marknadskurs 0,80 kr, årsräntan för brygglånet uppgår till 12 %. Målsättningen är att finansieringen skall ta bolaget fram till den punkt där bolaget får sina första intäkter från provbrytningen.

32 Units är säkerställda där de största åtagandena är Partnerinvest med 8 units; Akilakonsulting AB med 8 Units samt Anders Ljung med 6 units. Anders Ljung är 48 år och son till styrelseledamot och VD Bengt Ljung och bror till Thomas Ljung som är ekonomichef i bolaget. Annan anknytning till bolaget saknas. Han har varit aktieägare sedan bolaget noterades på AktieTorget och avser att fortsätta vara en långsiktig och självständig ägare. 

Som vi presenterat i artiklar, VD-brev och pressmeddelanden är det spännande att stå vid detta vägskäl. En provbrytning av Fäbodtjärn är ett riktigt beslut. Vi har sedan tidigare positiva erfarenheter av provbrytning och provanrikning från vår fyndighet i Vargbäcken. Vi är övertygade om att provbrytningen från Fäbodtjärn mycket väl kan producera en större mängd guld med motsvarande tonnage som anrikades från Vargbäcken. Fyndigheten är utan tvekan av den dignitet vad gäller guldhalter och regelbundenhet att den på ett utmärkt sätt lämpar sig för småskalig brytning, ett brytningssätt som kan utföras på ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt, säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration Holding AB

”Efter att ha studerat de geologiska och tekniska förutsättningarna för Botnias guldfyndighet Fäbodtjärn är jag övertygad om att fyndigheten snabbt kan generera ett positivt kassaflöde med mycket små investeringar. De anrikningstester som LTU utför för Botnias räkning kommer ytterligare att stärka projektet”, säger Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som kompetent person på det sätt som anges i JORC 2012 baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineraltillgångar och mineralreserver för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv