Pressmeddelande: Botnia Exploration – Stämmokommuniké

Idag, den 30 mars 2011, hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och vardera 1,5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Maria Lilja, Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, John Nugent och Göran Petersson. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. På efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Maria Lilja till styrelseordförande.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra dels bolagsordningen § 7 varigenom bestämmelserna om revisorer ersätts med följande lydelse ”Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.”, dels bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.”, dels tillägg av ”samt i
förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen” i bolagsordningens § 10 punkt 6 samt dels tillägg av ”samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen” i bolagsordningens § 10 punkt 7 a).

Riktad nyemission för skapande av utjämningsaktier

Stämman beslutade om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 300 014 aktier envar med ett kvotvärde om 0,005 kronor till en teckningskurs om 0,005 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 1 500,070 kronor. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt samt grunden för teckningskursen, är att bolaget ska ha ett antal aktier som är delbart med trettio och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier. De nyemitterade aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med trettio. Aktierna skall tecknas senast den 4 april 2011 med likviddag den 4 april 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Sedermera Fondkommission AB.

Sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:30 skall ske, innebärande att 30 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen är bemyndigad, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital, som efter genomförd riktad utjämningsemission, kommer att uppgå till 3 453 040,5 kronor fördelas på 23 020 270 aktier envar med ett kvotvärde om 0,15 kronor.

Beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande förutsatt av att Sedermera Fondkommission AB (”Garanten”), vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med trettio (30), så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garanten vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med trettio (30). Det noteras att Garanten sammantaget tillhandahållit och ställt till Euroclear Sweden AB:s förfogande 300 014 aktier för utjämningsändamål enligt ovan. Således är beslutet om sammanläggning och om ändring av bolagsordningen villkorat – förutsatt att Garanten ej beslutar tillhandahålla ytterligare aktier – av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som Garanten tillhandahållit.

För att kunna genomföra sammanläggningen av aktier, beslutade stämman att bolagsordningen ändras i enlighet med nedan:

§ 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 3 453 040,5 kronor och högst 13 812 162 kronor.”
§ 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 23 020 270 aktier och högst 92 081 080 aktier.”

Bemyndigande för styrelsen att besluta om kvittningsemission

På extra bolagsstämma den 19 mars 2010 godkände stämman det avtal som tecknats med Hansa Resources Limited rörande förvärv av samtliga aktier i Hans. A. Resources Sweden AB. Den initiala köpeskillingen utgjordes av cirka 3 562 000 SEK kontant samt 118 908 040 nyemitterade aktier. Enligt avtalet har Botnia Exploration Holding AB även en skyldighet att utöver den initiala köpeskillingen erlägga en tilläggsköpeskilling under förutsättning att Hans. A. Resources Sweden AB erhållit ett
miljötillstånd avseende bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1 inom 30 månader från tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillingen utgörs av CDN 500 000 att erläggas kontant, samt av 118 908 039 nyemitterade aktier i bolaget eller 3 963 601 aktier efter genomförd sammanläggning (se ovan). Dessa aktier ska betalas genom kvittning.

För att skapa förutsättningar för styrelsen att erlägga tilläggsköpeskillingen för aktierna i Hans. A. Resources Sweden AB i enlighet med bolagets åtaganden ovan beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande
en ökning av bolagets aktiekapitalet med högst 594 540,195 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv