Pressmeddelande: Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I fredags, den 29 oktober 2010, hölls extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

  • Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut om företrädesemission.

Villkor och anvisningar för företrädesemissionen i korthet:

För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie kontant under perioden 15 november 2010 till 30 november 2010. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 30 728 415,15 SEK.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 10 november 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2010. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 15 november 2010 till och med den 30 november 2010. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Handel med teckningsrätter skall ske på AktieTorget under perioden 15 november till 25 november 2010. Handel med betald tecknad aktie (BTA) skall ske på AktieTorget från och med den 15 november 2010 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv