Pressmeddelande: Botnia Exploration vill öppna guldgruva!

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration har beslutat att ansökan om miljötillstånd för fullskalig brytning skall inlämnas av bearbetningskoncessionen Vargbäcken i Vindelgransele. Den första provsprängningen i Vargbäcken sker idag den 3 november 2011 i närvaro av bland annat Västerbottens landshövding Chris Heister. Här har bolaget hittills tillstånd att provbryta 65 000 ton guldmineralisering.

Vidare har tagits beslut om att koncentrera guldprospekteringen till Vindelgransele-området, som ligger längs den geologiskt spännande så kallade guldlinjen i Västerbotten. Här har Botnia Exploration ett flertal intressanta sammanhängande undersökningstillstånd.  Göran Petersson, som är kvalificerad person att verka enligt SveMins regler för redovisning av mineraltillgångar, har gjort en sammanfattning av Botnia Explorations projekt i området. Sammanfattningen biläggs detta pressmeddelande.

Målsättningen här är att ansöka om bearbetningskoncession för undersökningstillståndet Stenberget nr 3, som i sin tur omgärdas av undersökningstillståndet Granselliden nr 3. Tidigare var företagets plan att enbart söka bearbetningskoncession av Middagsberget som är en del av Stenberget nr 3. Nu är beslutet att söka bearbetningskoncession för ett betydligt större område.

Företagets koncentration av guldprospektering till Vindelgransele-området innebär att tidigare planer på att söka bearbetningskoncessioner för områdena Purnu och Jorbojokki får tillfälligt stå tillbaka.

För att kunna genomföra den fördjupade strategin och fokuseringen med högt tempo utreder bolaget ett eventuellt behov av en nyemission under senare delen av 2012.

Botnia Exploration har inlett ett långsiktigt arbete att förbereda ett eventuellt listbyte från Aktietorget till NASDAQ OMX Small Cap. Detta som ett led i att ytterligare utveckla bolaget genom att förbättra bolagets interna kontrollmiljö och externa informationsgivning. Ambitionen är i dagsläget att ett listbyte ska ske om två år, allt beroende av företagets geologiska resultat samt prisutvecklingen på metaller.

”Intressanta provresultat ligger bakom vår nya strategi för Vindelsgransele-området” säger Botnia Explorations vd Bengt Ljung. ”Ett stort första steg tas idag i och med att första salvan sprängs i Vargbäcken. Vår förhoppning är att de nya besluten dels blir till glädje för våra aktieägare, dels blir till glädje för Lycksele-området där ju Vindelgransele ingår.”

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Bilaga till pressmeddelande 2011-11-03

Sammanfattning över Botnia Explorations projekt i Vindelgranseleområdet.

Genom förvärvet av det Kanadensiskt ägda Hans. A. Resources AB i mars 2010 förstärktes Botnias projektportfölj väsentligt. I samband med förvärvet skedde också en successiv fokusering mot guldprojekt.

Det största sammanhängande område, som ingick i köpet, ligger på ömse sidor om Vindelälven med Vindelgransele som huvudort med tre undersökningstillstånd, Granselliden 2 och 3 samt Stenberget nr 3 med en total yta av c:a 8 545 Ha. Området innefattar också en Bearbetningskoncession, Vargbäcken K nr 1, där första salvan i ett provbrytningsprogram just avfyrats. Våra prospekteringsarbeten utförs huvudsakligen här och det är det här området jag tänkt informera om lite närmare.

Östra sidan av Vindelälven: 

Här ligger bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1. Baserat på 65 borrhål (RC + kärnborrning) har det gjorts en beräkning av den geologiska resursen enligt de vedertagna reglerna (NI 43-101). Beräkningen visar 1,2 millioner ton indikerad mineralisering med 1,44 g guld/ton plus 0,9 millioner ton antagen mineralisering med 1,68 g guld/ton. Beräkningen har gjorts över en yta av 430 x 90 m² och ett djup ner till 200 m. 

Mineraliseringen är inte avgränsad nedåt eller i sida. Guldmineraliseringen uppträder i kvartsgångar tillsammans med magnetkis och något arsenikkis. Och framför allt i ytterzonen till en diorit. Geokemiska undersökningar (yt- och djupmorän) visar att mineraliseringen troligen fortsätter upp till 700 m mot nordost in i undersökningstillståndet Granselliden nr 2. Testborrning planeras.

Förutom guldmineraliseringen uppträder tre kända basmetallmineraliseringar (koppar, bly zink) med silver och något guld inom den östra delen: Salmon Linder, Granlunda och Långträskåsen.   

Västra sidan av Vindelälven:

Här återfinns de tidigare kända guldobjekten Middagsberget, Middagsberget Norra och Fäbodliden A, B och C. Genom fokusering av våra prospekteringsarbeten till speciellt den västra sidan av älven har ytterligare två objekt tillkommit: ”Åströmgruvan” inom ett av de inköpta undersökningstillstånden och Forsheden inom ett nytt undersökningstillstånd. 

Middagsberget har varit känd sedan 1980-talet. Totalt har man utfört 122 borrhål med totalt 14 179 m. Det finns vissa ”historiska” beräkningar utförda. Men, eftersom de inte är upp-rättade enligt de nu gällande reglerna avstår vi från att ge någon information. Beräkningsarbeten pågår dock. Även här uppträder guldmineraliseringen i kvartsgångar och i anslutning till en diorit.

Fäbodliden A, B och C uppträder alla i kvartsgångar tillsammans med arsenikkis och magnetkis. Arbeten nu på hösten inom Fäbodliden A har visat i hällobservationer en utbredning av minst 250 m. Historiskt insamlade analysdata från, block, hällar och dikesgrävningar, 62 analyser, har gett ett medelvärde på guldhalten av 1,2 g guld/ton i intervallet från 0 till 8,4. Borrning påbörjas inom kort.

Fäbodliden B består av fyra mineraliserade strukturer som kan följas upp till en längd av 150 m. Även här föreligger det äldre analyser, 37 stycken, som har gett ett medelvärde av 1,7 g guld/ton i intervallet 0,1 till 25,3.

Inom Fäbodliden C har på motsvarande sätt 28 äldre analyser gett 1,1 g guld/ton i medelvärde och i intervallet <0,1 till 8,7. Nyupptäckt häll iFäbodliden C:s  förlängning ungefär 100 m mot söder visar guldhalt på ungefär 3 g/ton.

Middagsberget Norra består av fem guldmineraliserade, lösa block. Karaktären på blocken antyder kort transportsträcka. De flesta blocken har enligt äldre analyser höga guldhalter.  Baserat på tidigare så kallade historiska analyser uppges medelhalten av de fem blocken vara 19,7 g/t guld.  Avståndet mellan blocken och den nyupptäckta hällen söder om Fäbodliden C är ca 600-800 meter. Borrningar kommer att påbörjas under hösten. 

Inom objektet Åström har totalt 28 mineraliserade block lämnats för analys. Guldhalten varierar mellan 0,01 och 1,33 g/t med ett medelvärde av 0,2 g/t, silverhalten varierar mellan 0,2 och 508 g/t med medelvärdet 70 g/t, blyhalten varierar mellan <0,01 till 7,52 % med medelvärdet 1,4 %, och zink slutligen varierar mellan <0,01 och 3,92 med medelhalten 0,44 %.  

Göran Petersson – Kvalificerad person

Publicerad i Nyhetsarkiv