Pressmeddelande: Genomför sammanläggning av aktier

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ), den 30 mars 2011, beslutades att en sammanläggning av aktier 1:30 skall ske. Sammanläggningen innebär att trettio (30) aktier sammanläggs till en (1) aktie och genomförs i syfte att uppnå ett för Botnia ändamålsenligt antal aktier. Efter sammanläggningen kommer Botnias aktiekapital att uppgå till 3 453 040,5 kronor och fördelas på 23 020 270 aktier.

De aktieägare vars aktieinnehav ej är jämt delbara med trettio (30), kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Sedermera Fondkommission AB för att innehavet ska bli jämt delbart med trettio (30). Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 21 april 2011. Sista dagen för handel före sammanläggning är den 18 april 2011 och första dag för handel med de sammanlagda aktierna är den 19 april 2011.

Frågor med anledning av den praktiska hanteringen av sammanläggningen kan ställas till Sedermera Fondkommission AB, avdelningen för Corporate Finance, 0431-47 17 20.

Tidsplan för sammanläggningen:

18 april 2011        Sista dag för handel med gammal aktie
19 april 2011        Handel med de sammanlagda aktierna påbörjas
21 april 2011        Avstämningsdag för sammanläggningen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv