Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Bolaget”) kallar till årsstämma kl. 14.00 fredagen den 28 maj på Hotell & Restaurang Gåshaga på Värdshusvägen 14-16 på Lidingö (f d Restaurang J). För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 21 maj 2010. Vidare ombeds aktieägare som önskar delta i stämman att anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 21 maj 2010. Anmälan bör ske skriftligen till Botnia Exploration Holding AB, Gåshaga Brygga 5, 181 66 Lidingö, eller per e-post till bengt.ljung@botniaexploration.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 21 maj 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 356 724 118.

Förslag till dagordning

1)    Bolagsstämmans öppnande
2)    Val av ordförande vid stämman.
3)    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4)    Val av en eller två justeringsmän.
5)    Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6)    Godkännande av dagordning.
7)    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8)    Beslut om:
       a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
       b)    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
       c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9)    Beslut om antalet styrelseledamöter.
10)    Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
11)    Val av styrelseledamöter och revisor.
12)    Övriga frågor.
13)    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
Det föreslås att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.
Det föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter.
Det föreslås att bolagsstämman utser Bengt Ljung, Jonas Dahllöf, Hans Buhre, Maria Lilja och Göran Petersson till styrelseledamöter genom omval samt John Nugent genom nyval och att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skall bestå av Bengt Ljung, Jonas Dahllöf, Hans Buhre, Maria Lilja, Göran Petersson och John Nugent.

Stämmohandlingar med fullständiga förslag finns tillgängliga på Botnia Exploration Holding ABs (publ) kontor på Gåshaga Brygga 5, 181 66 Lidingö. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Botnia Exploration ABs (publ) hemsida www.botniaexploration.com.

Stockholm april 2010

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv