Pressmeddelande: Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration AB (publ)

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), 556779-9969, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 oktober 2010 kl. 14.00 på bolagets kontor, Herserudsvägen 18 i Lidingö.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 oktober 2010 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 22 oktober 2010), dels senast klockan 16.00 den 25 oktober 2010 anmäla sig skriftligen till Botnia Exploration Holding AB, Box 1343, 181 25 Lidingö, eller per e-post bengt.ljung@botniaexploration.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 22 oktober 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Botnia Exploration Holding AB.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 204 856 101 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie kontant under perioden 15 november 2010 – 30 november 2010. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 30 728 415,15 kronor varav aktiekapitalet tillförs 1 024 280,51 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 10 november 2010. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Herserudsvägen 18 i Lidingö från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lidingö i oktober 2010
Botnia Exploration Holding AB (publ)
STYRELSEN

Publicerad i Nyhetsarkiv