Pressmeddelande: Nya prover förstärker guldfyndigheten Forsheden

(Aktietorget: BOTX) Som redovisats i pressmeddelande den 28 juni har ytterligare prover tagits inom Forsheden områdets östra och västra delar. Analyser på dessa prover har nu erhållits och de bekräftar det västra områdets potentiellt mycket intressanta guldmineralisering.

Genom dessa nya analyser kan vi förvänta oss att den västra mineraliseringszonen överstiger 700 meter.

Under den senaste veckan har ytterligare blockfynd gjorts inom den västra delen. Dessa bekräftar vår mineraliseringsmodell och visar även höga halter av zink och bly och förstärker den beräknade zonen. Analyser förväntas inom några veckor.

”Prospekteringsarbetet under sommaren har varit mycket framgångsrikt och spännande. Parallellt fortskrider arbetet med vår planerade MKB-ansökan för guldprojektet Vargbäcken. Denna ansökan kommer att inlämnas till Länsstyrelsen under hösten och provbrytning planeras under slutet av året.

En ansökan för bearbetningskoncession för undersökningstillståndet Middagsberget utarbetas för närvarande och kommer att inlämnas till Bergsstaten innan årets slut”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration

En bakgrundsbeskrivning till genombrottet i Forsheden beskrivs närmare på http://www.botniaexploration.com/projekt/forsheden-2010-06-19

 

Publicerad i Nyhetsarkiv