Pressmeddelande: Påbörjar brytning av guld redan i år

Onsdagen den 5 maj 2010 deltog Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ), tillsammans med experter från Länsstyrelsen i Umeå samt ledande kommunala tjänstemän från Lycksele kommun i ett samrådsmöte avseende den kommande provbrytningen i bolagets Vargbäckenfyndighet. Avsikten med mötet var att i samråd med berörda myndigheter fastställa under vilka former den kommande driften skall ske. Även frågan om Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) avhandlades.

Sedan tidigare har Botnia Exploration en godkänd bearbetningskoncession för Vargbäcken och bolaget planerar nu för en produktion i form av en provbrytning under innevarande år.

Den planerade provbrytningen kan betraktas som den sista fasen i prospekteringsarbetet och ligga till grund för planering av den kommersiella brytningen av guldmineraliseringen i Vargbäcken. Styrelsen för Botnia Exploration räknar med att denna provbrytning kommer att generera ett finansiellt överskott till bolaget som skall användas till att utveckla bolagets projekt i närområdet.

Vid mötet som var att betrakta som mycket lyckat, avhandlades framförallt miljö-, vatten- och recipientrelaterade frågor. Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration och miljöexperten Lennart Lindeström från Svensk MKB AB, erhöll positiv feed-back vilken beräknas underlätta den kommande MKB-ansökan.

Den av Botnia Exploration anlitade konsulten, BERGAB, kommer att påbörja de hydrogeologiska arbetena omgående. Sedan tidigare har Botnia Exploration ett tillstånd avseende markavrymning godkänt. Parallellt med detta arbete fortsätter Botnia Exploration det prospekteringsarbetet som förhoppningsvis kommer att möjliggöra ytterligare bearbetningskoncessioner redan under 2010.
De formella kallelserna till de kommande samrådsmötena med samebyar och övriga intressenter i Vindelgranseleområdet beräknas distribueras inom kort.

”Mötet var mycket positivt och visar helt klart att vi gjort vår hemläxa på ett övertygande sätt. Det är vår förhoppning att Miljökonsekvensbeskrivningen kan inlämnas till sommaren eller omedelbart efter sommaren. Det är vår målsättning att provbrytning kan påbörjas i slutet av november. Detta är naturligtvis mycket glädjande med tanke på att såväl den amerikanska dollarn som guldpriset utvecklas till vår fördel” säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv