Pressmeddelande: Slutför förvärv av långt gångna guldprojekt längs Guldlinjen

Botnia Exploration (BOTX) slutför förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag, Hans A. Resources Sweden AB.

Som tidigare meddelats har Botnia Exploration ingått en avsiktsförklaring med Hansa Resources Limited  avseende förvärv av samtliga aktier i Hans A. Resources Sweden AB. Botnia Exploration  och Hansa Resources har nu beslutat sig för att fullfölja affären och har som ett led i detta ingått ett aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Botnia förvärvar samtliga aktier i bolaget.

Den initiala köpeskillingen utgörs av CAD 500.000, motsvarande ca SEK 3.4 Mkr, varav CAD 250.000 ska erläggas på tillträdesdagen och resterande CAD 250.000 ska erläggas inom femton månader från tillträdesdagen. Utöver detta erhåller Hansa Resources 118.908.040 nyemitterade aktier i Botnia Exploration.

Härutöver har Hansa Resources rätt till en tilläggsköpeskilling förutsatt att bolaget erhåller ett miljötillstånd avseende bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1 inom 30 månader från tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillingen utgörs av CAD 500.000, som ska erläggas i två rater om CAD 250.000 vardera, samt av 118.908.039 nyemitterade aktier i Botnia Exploration.

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Botnia Exploration godkänner affären samt beslutar om en nyemission av aktier genom tillskjutande av apportegendom. Förvärvet är även villkorat att en extra bolagsstämma i Botnia Exploration beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier med bestämmelse om kvittning. Härutöver är förvärvet villkorat att aktieägarna i Hansa Resources godkänner affären samt att Hansa Resources erhåller erforderliga godkännanden från berörda myndigheter i Kanada.

Aktiemarknadsnämnden har i beslut den 1 februari 2010 medgett Hansa Resources undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om Hansa Resources tecknar aktier i Botnia Exploration i den omfattning som anges ovan. Undantaget från budplikten är villkorat av att aktieägarna i Botnia Exploration informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Hansa Resources kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att emissionsbesluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman varvid bolagsstämman ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Hansa Resources.

Styrelsen i Botnia Exploration har den 3 mars 2010 beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Botnia Exploration den 19 mars 2010 för att godkänna förvärvet och besluta om nyemission och bemyndigande enligt ovan.

För närmare information om extra bolagsstämma hänvisas till separat kallelse.

Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration, säger ”Vi är glada att avtalet med Hansa Resources Ltd nu är undertecknat. Genom detta förvärv tar Botnia Exploration ett stort steg framåt såväl strategiskt som utvecklingsmässigt. De guldprojekt som vi nu förvärvar ligger alla längs den s.k. guldlinjen i Västerbotten. Ett av projekten, Vargbäcken, har redan ett godkänt bearbet¬nings¬tillstånd.”

”Hansa Resources is very excited to become a partner with Botnia Exploration, a well managed Swedish public company, developing a very interesting portfolio of properties in some of the most prospective areas in Sweden. We look forward to a tremendous future” säger John Nugent, styrelseordförande i Hansa Resources.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD,
Botnia Exploration,
tel. mobil. +46-705 431 605
bengt.ljung@botniaexploration.com

John Nugent, Chairman,
Hansa Resources Ltd.,
tel. mobil. +1 604 839 9066 605
johnnugent@telus.net

Publicerad i Nyhetsarkiv