Pressmeddelande: Uppdaterar bearbetningskoncession med miljötillståndsbeskrivning

Lördagen den 17 april höll Botnia Exploration Holding (BOTX), informationsmöte med de boende i trakterna kring Vindelgransele med anledning av bolagets ansökan om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kopplat till den tidigare godkända bearbetningskoncessionen för Botnia Explorations projekt Vargbäcken.

Som ett första steg informerade ledningen, i form av bolagets VD Bengt Ljung och chefsgeolog Göran Pettersson, om planerna rörande den planerade provbrytningen i Vargbäcken.

Cirka 25 personer deltog i det möte som ordnades av Botnia Exploration, bland annat representanter för markägare, jägare och Vindelgransele samfällighetsförening och intressenter från samhället. I samband med mötets början delade Botnia Exploration ut det så kallade samrådsunderlag som nyligen inlämnats till Länsstyrelsen i Umeå.

Intresset för en kommande brytning i Vargbäcken är mycket stort bland befolkningen i Vindelgransele, som också informerades om hur Botnia Exploration har för avsikt att undvika onödiga ingrepp i miljön och de planer som finns för att skydda de lokala vattentäkterna.

Mötet kommer att följas upp med ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Umeå den 28 april 2010, varefter Botnia Exploration har för avsikt att kalla samtliga intressenter till ett formellt samråd innan dess att den slutliga ansökan om miljötillstånd lämnas in till Länsstyrelsen i Umeå.

Om Vargbäcken

Vid godkännande räknar styrelsen i Botnia Exploration med att kunna påbörja provbrytningen omgående. Med dagens priser på guld och dollarvärde kommer den beräknade provbrytningen ge bolaget ett finansiellt överskott som skall användas för vidareutveckling av Vargbäcken samt bolagets närliggande projekt, Middagsberget, Stenberget samt basmetallprojektet Granlunda.

Samtliga dessa projekt ligger inom en radie om fem kilometer från varandra och Vindelgransele. I Botnia Explorations långsiktiga plan för området ingår en lokal anrikning och mineralberedning från samtliga de aktuella fyndigheterna. Ett beräknat malmtonnage är cirka 3 miljoner ton guldmineralisering och ligger inom Vindelgranseleområdet allt under Botnias Explorations undersökningstillstånd.

Utöver guldfyndigheterna Vargbäcken, Middagsberget och Stenberget, äger Botnia Exploration också sulfidmalmsprojektet Granlunda som ligger i direkt anslutning till Vargbäcken. Tonnagemässigt är denna fyndighet liten, men den är strategiskt väl anpassad i Botnia Explorations projektportfölj och lämpar sig mycket väl för småskalig gruvbrytning.

”Det lyckade mötet i helgen var en viktig del av det arbete som Botnia Exploration har framför sig eftersom ett gott samarbete med de lokala intressenterna i området underlättar och förkortar tiden till dess att brytning kan påbörjas väsentligt” säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding.

”Vi ser fram emot en kommande brytning i trakterna kring Vindelgransele då det kan komma att innebära ett uppsving för hela bygden” säger Jan Boman, byåldersman för Vindelgransele samfällighetsförening.

”Vi ser gruvnäringen som framtiden för vår kommun, det kan komma att innebära ett stopp på utflyttningen, ja rent av få Vindelgransele att bli en kommun som växer” säger Henry Önnerlöv, markägare i Vindelgransele.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv