Pressmeddelanden


Bokslutskommuniké januari - december 2019

Publicerad den 2020-02-21T07:30:00Z

Kvartalet oktober -- december 2019       

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 168 (-1 449).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 458 (-1 530).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).

Räkenskapsåret januari -- december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 560 (-6 041).              
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 121 (-6 368).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,22 (-0,28).
 • Ingen utdelning föreslås.            

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 

 • Bolagets diskussioner med lämpliga parter beträffande utvinning eller extern anrikning har framskridit. I Bolagets miljötillståndsansökan är ett eget småskaligt, mobilt anrikningsverk inkluderat men i dagsläget har Bolaget inga planer på att anrikning skall ske i egen regi. Egen anrikning bedöms vara intressant först med ökade mineraltillgångar.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader som uppgick till cirka 2,6 MSEK. Utöver detta kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga från i nyemissionen medföljande teckningsoptioner, senast i mars 2021 tillföras ytterligare ca 12,8 MSEK före emissionskostnader
 • Bolaget och Norrlandsfonden kom överens om att ersätta de tre befintliga konvertibellånen om sammanlagt ca 5,2 MSEK som Norrlandsfonden har utestående till Botnia Exploration med ett nytt konvertibellån med förlängd löptid och justerad konverteringskurs. Det omförhandlade konvertibellånet kommer att löpa t o m 2024-12-31 och kommer att kunna konverteras t o m 2024-10-31 till konverteringskursen 4,19 SEK per aktie. Den befintliga skulden till Norrlandsfonden om sammanlagt ca 5,2 MSEK förblir oförändrad och den årliga räntan på det nya konvertibellånet kommer att oförändrat vara noll (0) procent.     

Viktiga händelser tidigare under året

 • Mark- och miljödomstolen kungjorde Botnia Explorations miljötillståndsansökan den 12 september 2019 och miljöprövningen pågår.
 • Styrelsen för Botnia Exploration beslutade att bilda ett driftbolag som kommer att sköta driften av Vindelgransele gruvor. Det bolaget är ännu inte etablerat.
 • Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande den 15 maj 2019 till Mark– och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. I yttrandet åberopar Bolaget inom koncessionsområdet både bearbetningskoncession och avtal som grund för rådighet. För vattenverksamheter utanför koncessionsområdet åberopas ingångna avtal med markägare som grund för rådigheten. Samtidigt inlämnades de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.
 • Arbetet med mobiliseringsplanen har intensifierats. Målsättningen med mobiliseringsplanen är att erhålla snabbast tänkta etablering och igångsättning av brytningen när en miljödom har vunnit laga kraft.
 • Botnia Exploration påbörjade arbetet med markanvisning som ger markåtkomst för den planerade gruvan. En markanvisning krävs för att koppla den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen och beslutas vid en särskild förrättning av bergmästaren. Arbetet består bl.a. av markvärderingar som har utförts av Norra Skogsbyrån för områdena Fäbodtjärn och Vargbäcken. Dessa markvärderingar utgör ett bra underlag så att förhandlingar om köp eller arrende av mark nu kan påbörjas med berörda markägare.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Arbetet med Bolagets bemötande av inkomna yttranden pågår och planeras att inlämnas till Mark – och miljödomstolen under första kvartalet 2020. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa att målet ska sättas ut till huvudförhandling. Bolaget bedömer att det finns möjligheter att huvudförhandling kan hållas första halvåret 2020 och att dom kan vinna laga kraft under andra halvåret 2020.
 • Bolagets diskussioner med lämpliga samarbetspartners beträffande gruvbrytning har framskridit.
 • Bergsstaten beviljade Botnia Exploration undersökningstillstånd för två nya områden, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med kungörandet av miljötillståndsansökan nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Exploration är innehavare av två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn Knr 1 och Vargbäcken K nr 1. En bearbetningskoncession ger en långsiktig säkerhet och högre värdering än ett undersökningstillstånd.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 19 februari 2020, 506 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Geologiska experter1) menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och Botnia Exploration bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare prospekteringspotential finns
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

1) D.I. Groves, R.J. Goldfarb, M. Gebre-Mariam, S.G. Hagemann, F. Robert, 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. Ore Geology Reviews 13, 7–27

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/bokslutskommuniké


Läs hela rapporten

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.