Pressmeddelanden


Bokslutskommuniké januari - december 2023

Publicerad den

Bokslutskommuniké januari - december 2023

Kvartalet oktober -- december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 976 (-1 607).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 627 (-1 651).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,05).

Räkenskapsåret januari -- december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (141).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -7 563 (-7 407).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 277 (-7 589).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,18 (-0,26).
 • Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Styrelsen utsåg Fredrik Bergsten till ny VD och tillträder sin tjänst senast den 4 april 2024.
 • Ett entreprenadavtal slöts med Bergteamet AB som kommer att utföra alla underjordsarbeten i Fäbodtjärn.
 • Styrelsen valde Pär Weihed till ny styrelseordförande fram till årsstämman efter styrelseordförande Johan Normans bortgång. På samma styrelsemöte valdes Thomas Ljung till vice ordförande.
 • En valberedning formerades inför årsstämman 2024. Den består av de fyra största aktieägarna per den sista september 2023 samt bolagets styrelseordförande, Pär Weihed. De fyra största aktieägarna är Need Invest AB, Ramab Iggesund AB, Akilakonsulting AB, och Anders Ljung.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Mark- och miljödomstolen godkände den säkerhet Botnia Exploration ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4 juli och markberedningsarbeten vid guldfyndigheten Fäbodtjärn påbörjades.
 • Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december 2022 vann laga kraft i mars 2023. Botnia Exploration AB tog den 27 mars tillståndet i anspråk för Fäbodtjärngruvan.
 • Bolaget påbörjade arbetet med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn. Denna studie ska ersätta den studie som publicerades 2018 då förutsättningarna gällande anrikning, brytningsplaner, guldpris, m.m. har förändrats.
 • Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), beslutade 2023-03-01, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om ett nytt konvertibelt skuldebrev till Norrlandsfonden om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget undertecknade ett anrikningsavtal med Dragon Mining (Sweden) AB.
 • Arbetet med den uppdaterade genomförbarhetsstudien för Fäbodtjärn kan nu slutföras med alla nödvändiga avtal och tillstånd på plats.
 • Markberedningsarbeten pågår och beräknas vara klart för gruvetablering under första kvartalet 2024. Underjordsarbeten planeras att starta våren 2024.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har alla tillstånd på plats och arbetet med att starta Sveriges nästa guldgruva pågår. Bolaget kommer därmed inom en snar framtid att vara ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 •  Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset 13 februari 2024, cirka 679 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Bolaget följer kontinuerligt den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen som råder runtom i världen. Bolaget kommer att agera i enlighet med de internationella sanktioner som formaliseras. Bolaget har inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet

Två viktiga milstolpar har passerats sedan den förra delårsrapporten; vi har anställt en VD i Fredrik Bergsten och vi har skrivet ett avtal med Dragon Mining Sweden om anrikning av Fäbodtjärns malm.

Fredrik är från Skellefteå, är civilekonom och har arbetat för en revisionsbyrå samt ett antal industriarbetsgivare. Viktigast att nämna är att Fredrik verkat som ekonomichef för Bolidens resultatenhet Boliden Area Operations, d.v.s. Bolidens gruvor i Västerbotten, under 7 år. Han har med andra ord en gedigen erfarenhet och mycket god förståelse för branschen. Fredrik tillträder sin befattning i början av april.

En annan viktig händelse under de senaste månaderna är att avtalet om anrikning med Dragon Mining är klart och underskrivet. Detta är en mycket viktig milstolpe som vi nu passerat då vi nu har alla nödvändiga tillstånd och avtal på plats för att starta gruvdrift i Fäbodtjärn.

Ett långsiktigt anrikningsavtal är även mycket viktigt för vår planering av våra prospekteringsinsatser då vi redan i ett tidigt skede kan ta med i våra beräkningar att framtida malmer kan anrikas i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden. Det kommer att underlätta mycket för oss då vi förutom Vargbäcken också har flertalet satellitfyndigheter i Vindelgranseleområdet som vi vill lägga fokus på.

De fysiska arbetena på plats vid Fäbodtjärn har bromsats lite av den mycket bistra vintern med temperatur under – 30 C och mycket snö. Vi har dessutom erfarit leveransförseningar på vissa detaljer som behövs för klarningsbassängen och det reningsverk som vi beställt. Vi bedömer dock fortfarande att en start av rampdrivningen skall vara möjlig under våren och att vi skall kunna stå vid malmgräns under sensommaren eller tidig höst.

I och med att vi nu har alla tillstånd och avtal på plats kan arbetet med att producera en ny genomförbarhetsstudie nu intensifieras för att kunna publiceras under våren.

Stämman kommer i år att äga rum på Hotell Lappland i Lycksele den 3 maj och besök vid Fäbodtjärn kommer att arrangeras för de som önskar den 2 maj. Vi återkommer med mer information om detta vid annat tillfälle.

Thomas Söderqvist, VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/bokslutskommuniké


Botnias Q4 rapport 2023

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.