Pressmeddelanden


Delårsrapport januari - juni 2020

Publicerad den 2020-08-21T06:30:00Z

Kvartalet april -- juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 082 (-1 411).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 125 (-1 502).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,06).

Halvåret januari -- juni 2020  

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 320 (-2 545).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 405 (-2 726).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,12).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Mark- och miljödomstolen bad Botnia Exploration att reservera preliminära datum under hösten 2020 för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken.
 • Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat koncernen negativt.                   

Viktiga händelser tidigare under året

 • Botnia Explorations diskussioner med lämpliga parter beträffande utvinning eller extern anrikning framskred.
 • Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande med bemötanden av uppkomna frågor till Mark- och miljödomstolen. I yttrandet hemställde Bolaget att målet ska sättas ut till huvudförhandling.
 • Botnia Explorations diskussioner med lämpliga samarbetspartners beträffande gruvbrytning framskred.
 • Bergmästaren beviljade Botnia Exploration undersökningstillstånd för två nya områden, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mark- och miljödomstolen har bekräftat den 3–5 november 2020 som datum för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Detta datum ersätter tidigare preliminärt datum som var den 22–24 september 2020. Förslag till förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma senare.
 • Botnia Exploration har tillsatt Stefan Tuoma som gruvchef. Stefan är gruvingenjör från Bergsskolan i Filipstad och har erfarenhet från bl.a. Bergsstaten, Dragon Mining och Boliden Mineral.
 • På grund av Covid-19 utbrottet och dess påverkan på gruvnäringen trädde en lagändring i kraft 1 juli 2020. Lagändringen medför att undersökningstillstånd Stenberget nr 3, som omgärdar bearbetningskoncession Fäbodtjärn, har förlängts med ytterligare ett år. Ny giltighetstid är 2023-11-21.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med kommande huvudförhandling av miljötillståndsansökan nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat koncernen negativt. Den framtida påverkan är relaterad till den allmänna situationen och beslut av olika myndigheter som kan leda till bland annat reducerad verksamhet hos myndigheterna. Det finns också en potentiell påverkan på logistikkedjan och efterfrågan framgent. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta den potentiella påverkan för koncernen.
 • Botnia Exploration är innehavare av två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. En bearbetningskoncession ger en långsiktig säkerhet och högre värdering än ett undersökningstillstånd.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 20 aug 2020, 543 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Geologiska experter1) menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och Botnia Exploration bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare prospekteringspotential finns.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

 1) D.I. Groves, R.J. Goldfarb, M. Gebre-Mariam, S.G. Hagemann, F. Robert, 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. OreGeology Reviews 13, 7–27

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Ladda ner rapport (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.