Pressmeddelanden


Delårsrapport januari - mars 2019

Publicerad den 2019-05-03T06:30:00Z

Kvartalet januari -- mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 134 (-1 246).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 224 (-1 328).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,06).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Inga enskilda händelser av vikt har skett utan arbetet har bestått av förberedande av kompletteringar till bolagets inlämnade miljötillståndansökan i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Botnia Exploration fick ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Genom en dom den 30 april 2019 beträffande brytning av kaolinråvara har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad bearbetningskoncession enligt minerallagen. Domen visar att Botnia Exploration genom sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr 1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet.
 • Botnia Exploration färdigställer nu sitt yttrande som bolaget avser att inlämna senast den 15 maj 2019 till Mark– och miljödomstolen.
 • Botnia Exploration har påbörjat arbetet med markanvisning som ger markåtkomst för den planerade gruvan. En markanvisning krävs för att koppla den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen och beslutas vid en särskild förrättning av bergmästaren.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med inlämnandet av miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag med intäkter.
 • Botnia Exploration är innehavare av två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Bolaget har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen genomstrategin att fokusera på guld och småskalighet.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06 vilket har gett bolaget en långsiktig trygghet. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna    malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare prospekteringspotential finns.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Hämta kvartalsrapport

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.