Pressmeddelanden


DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2017

Publicerad den 2017-11-17T07:30:00Z

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2017

 Kvartalet juli -- september 2017

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 278 (-1 223).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 408 (-1 355).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).

Niomånadersperioden januari -- september 2017

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 139 (-3 752).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 532 (-3 996).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,22 (-0,22).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

● Bolaget tecknade avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär. För att genomföra testerna har Botnia beslutat att utnyttja det provbrytningstillstånd som godkändes av Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen år 2015. Den guldförande kvartsen levereras direkt till smältverket utan föregående anrikning, vilket i framtiden kan innebära både minskade miljökonsekvenser och lägre investeringar för anrikningsutrustning och i avfallsdeponier.

● Provbrytningen påbörjades i juli och avslutades i september då Länsstyrelsen i Västerbotten godkände Bolagets efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Testerna pågår nu i Boliden Rönnskär där slutresultat väntas under kvartal 4, 2017

● Bolaget påbörjade arbetet med det redan utannonserade listbytet till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias kurs per 30/9 var lägre än 50 eurocent genomför Botnia en sammanläggning av aktier för att detta krav ska uppfyllas.

● Bolaget planerar för fortsatta undersökningsborrningar i Bolagets satellitfyndigheter i Vindelgranseleområdet. Undersökningsborrningarna planeras att påbörjas under fjärde kvartalet 2017 och fortsätta kontinuerligt framgent.

Viktiga händelser tidigare under året

● Bolaget har slutfört en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 47,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 4,6 MSEK. I samband med företrädesemissionen tecknade Norrlandsfonden en konvertibel på 1,9 MSEK.

● Bolaget löste i juni tre kortfristiga lån på sammanlagt 7,6 MSEK.

● I mars 2017 utförde Bolaget tester av cirka 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär med positivt utfall.

● Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som är ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Thomas Ljung tillträdde som VD den 2 oktober och ersatte därmed Bengt Ljung. Bengt Ljung fortsätter i bolaget som styrelseledamot och konsult.

● På extra bolagsstämma den 11 oktober beslutades om en sammanläggning av aktier 1:5. Avstämningsdag för sammanläggningen var onsdag den 25 oktober 2017. Genom sammanläggningen har det totala antalet aktier i Bolaget minskat från 115 766 055 till 23 153 211 aktier med ett kvotvärde om 0,75 SEK per aktie.

● Bolaget har ändrat tidpunkten för inlämnande av miljötillståndsansökan till 2018. Denna ändring av tidplanen är väl motiverad utifrån de betydande mervärden som skapas för projektet, samt att de miljöfördelar som uppnås bör inverka positivt på handläggningstiden för prövningen i Mark- och miljödomstolen

Framtidsutsikter

● Den framgångsrika företrädesemissionen ger bolaget stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett lönsamt bolag.

● Botnias ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.

● Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan pågår och planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen under 2018.

● Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn och resultaten från dikesgrävningen stärkte vår geologiska kunskap och bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet.

● Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

● Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 klockan 08.30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs rapport

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.