Pressmeddelanden


Information gällande miljötillståndsansökan

Publicerad den 2017-11-16T12:57:35Z

(AktieTorget: BOTX). På grund av det omfattande och tidskrävande arbetet med miljötillståndsansökan kommer tidpunkten för inlämnande av ansökan flyttas fram till 2018. Botnia Exploration jobbar nu med målsättningen att inlämnandet ska ske innan det första kvartalets utgång 2018. Detta datum är preliminärt och kan behöva justeras ytterligare om så krävs. 

- Våra ambitioner är att driva en gruva med minsta möjliga miljöpåverkan och bidra med en verksamhet som ska vara ett positivt inslag för alla berörda i Vindelgransele. Ett miljötillstånd är det sista steget innan vi kan starta vår gruvverksamhet och det är därför viktigt att denna ansökan utförs på ett professionellt sätt. Denna ändring av tidplanen är väl motiverad utifrån de betydande mervärden som skapas för projektet, samt att de miljöfördelar som uppnås bör inverka positivt på handläggningstiden för prövningen i Mark- och miljödomstolen, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB.

Det pågående utredningsarbetet rörande fyndighetens geometri och geologi, undersökningar av gråbergets egenskaper, erfarenheter erhållna i samband med genomförd provbrytning samt fortsatt utveckling av detaljlösningar för produktionsbrytningen har genererat värdefull information som håller på att arbetas in i planerna för verksamheten.

Bland annat kommer deponier ovan jord att kunna minskas kraftigt genom att erhållet gråberg används för återfyllnad av brytningsrummen. Detta innebär förutom väsentliga kostnadsbesparingar även minskat markanspråk, ledande både till minskad miljöpåverkan och väsentligt lägre kostnad för efterbehandling. Detta kan i sin tur leda till minskat krav på finansiell säkerhet. Dessa förändringar av planerna håller på att arbetas in i den tekniska beskrivningen (TB) och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ingående i ansökan till Mark- och miljödomstolen. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs som pdf

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.