Pressmeddelanden


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2017

Publicerad den 2018-02-23T07:30:00Z

Kvartalet oktober -- december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -8 287 (-3 850).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -8 363 (-3 913).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,21).

Räkenskapsåret januari -- december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -12 426 (-7 601).
 •  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -12 895 (-7 908).
 •  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,61 (-0,43).
 •  Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Analysresultat av 2 118 ton från Fäbodtjärns kvartsgång i Boliden Rönnskär visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Bolaget bedömer dessa halter som väldigt goda då gråbergsinblandningen är naturligt högre vid en provbrytning jämfört med analyser från borrhål. Bolaget erhöll ersättning på 4,5 Mkr från denna provbrytning.
 • Bolaget genomförde ett listbyte till Nasdaq First North med handelsstart av aktien den 18 december.
 • På extra bolagsstämma den 11 oktober beslutades om en sammanläggning av aktier 1:5 med anledning av listbytet. Avstämningsdag för sammanläggningen var onsdag den 25 oktober 2017. Genom sammanläggningen har det totala antalet aktier i Bolaget minskat från 115 766 055 till 23 153 211 aktier med ett kvotvärde om 0,75 SEK per aktie.
 • Thomas Ljung tillträdde som VD den 2 oktober och ersatte därmed Bengt Ljung. Bengt Ljung fortsätter i bolaget som styrelseledamot och konsult.
 • Undersökningsborrningar i Bolagets satellitfyndighet Fäbodliden A i Vindelgranseleområdet påbörjades.
 • Bolaget sköt på tidpunkten för inlämnande av miljötillståndsansökan till 2018. Denna ändring av tidplanen motiveras utifrån de betydande mervärden som skapas för projektet, samt att de miljöfördelar som uppnås bör inverka positivt på handläggningstiden för prövningen i Mark- och miljödomstolen.

Viktiga händelser tidigare under året

 • I mars 2017 utförde Bolaget tester av cirka 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär med positivt utfall och som ledde till sommarens större provbrytning.
 • Provbrytningen av Fäbodtjärn påbörjades i juli och avslutades i september då Länsstyrelsen i Västerbotten godkände Bolagets efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Drygt 2 000 ton levererades till Boliden Rönnskär.
 • Bolaget har slutfört en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 47,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 4,6 MSEK. I samband med företrädesemissionen tecknade Norrlandsfonden en konvertibel på 1,9 MSEK.
 • Bolaget löste i juni tre kortfristiga lån på sammanlagt 7,6 MSEK.
 • Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som är ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både ur kostnads- och miljösynpunkt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Det tekniska utfallet från testerna i smältverk utvärderas för närvarande av Boliden för att utreda om kvarts innehållande guld från Fäbodtjärn kan levereras direkt till Boliden Rönnskär vid gruvdrift. Utvärderingen kommer också att visa om materialet innehöll mineraler vilket kan medföra extra kostnader för Botnia.
 • Bolaget har påbörjat arbetet med en genomförbarhetsstudie innehållande bl.a. en teknisk beskrivning och lönsamhetskalkyl av Fäbodtjärn. Studien kommer att publiceras vid färdigställande.
 • För att fullt ut fokusera på uppstartsarbetet av Fäbodtjärn och Vargbäcken beslutade Bolaget att återkalla sitt överklagande angående ansökan om förlängning av undersökningstillstånd Granselliden nr 3. Samtidigt har Bolaget återlämnat undersökningstillstånden gällande området Vandelån i Hälsingland till Bergsstaten.

Framtidsutsikter

 • Den framgångsrika företrädesemissionen ger bolaget goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett lönsamt bolag.
 • Testerna hos Boliden Rönnskär samt mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan pågår och planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen under 2018.
 • Botnias ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Bolagets bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018, kl 08.30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner bokslutskommunikén

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.