Pressmeddelanden


Delårsrapport januari - mars 2018

Publicerad den 2018-05-18T06:30:00Z

Kvartalet januari -- mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 246 (-1 496).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 328 (-1 609).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Bolaget har återbetalat lånet på 5,5 mkr med 4 % ränta till Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK. Lånen förfaller till betalning den 31 december 2018 men Bolaget beslutade att helt återbetala lånen i förtid.
 • Det tekniska utfallet från testerna i smältverk utvärderas för närvarande av Boliden för att utreda om kvarts innehållande guld från Fäbodtjärn kan levereras direkt till Boliden Rönnskär vid gruvdrift. Utvärderingen kommer också att visa om materialet innehöll mineraler vilket kan medföra extra kostnader för Botnia.
 • Bolaget har påbörjat arbetet med en genomförbarhetsstudie innehållande bl.a. en teknisk beskrivning och lönsamhetskalkyl av Fäbodtjärn.
 • För att fullt ut fokusera på uppstartsarbetet av Fäbodtjärn och Vargbäcken beslutade Bolaget att återkalla sitt överklagande angående ansökan om förlängning av undersökningstillstånd Granselliden nr 3. Samtidigt har Bolaget återlämnat undersökningstillstånden gällande området Vandelån i Hälsingland till Bergsstaten.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Framtidsutsikter

 • Den framgångsrika företrädesemissionen ger bolaget goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett lönsamt bolag.
 • Testerna hos Boliden Rönnskär samt mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan pågår och planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen under andra kvartalet 2018.
 • Botnias ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Bolagets bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Advisor till bolaget.För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner rapport

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.