Pressmeddelanden


Delårsrapport januari-september 2019

Publicerad den 2019-11-15T07:30:00Z

Kvartalet juli -- september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -847 (-1 922).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -937 (-2 004).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,09).

Niomånadersperioden januari -- september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 392 (-4 592).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 663 (-4 838).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,16 (-0,21).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Mark- och miljödomstolen kungjorde Botnia Explorations miljötillståndsansökan den 12 september 2019 vilket innebär att miljöprövningen nu pågår. Botnia Exploration bedömer att det finns möjligheter att huvudförhandling kan hållas första halvåret 2020 och att dom kan vinna laga kraft under andra halvåret 2020.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen beslutade den 31 oktober 2019 att kalla till extra bolagsstämma den 18 november för att lägga fram förslag om att genomföra en nyemission om ca 18,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Företrädesemissionen avser tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten under kommande 30 månader, med beaktande av befintliga likvida medel, dock exkluderat eventuell nettolikvid från i Erbjudandet medföljande teckningsoptioner. Om tillståndsprocessen och våra avtalsförhandlingar fortlöper enligt plan och tillstånd meddelas av Mark- och miljödomstolen under andra halvåret 2020 kan Bolagets framtida finansieringsbehov antas bli relativt begränsat.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 15,7 MSEK, motsvarande ca 85 procent av nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i nyemissionen kommer Bolaget senast i mars 2021 att tillföras ytterligare ca 15,0 MSEK.
 • Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att kunna erbjuda Norrlandsfonden en ny konvertibel för att infria förpliktelser enligt villkoren för tidigare utgivna konvertibler samt att möjliggöra omförhandling av tidigare utgivna konvertibler.
 • Anstånd att inkomma med yttranden till senast den 25 november har beviljats ett fåtal sakägare och remissinstanser av Mark- och miljödomstolen. Bolaget kommer därefter att bemöta dessa yttranden.
 • Bolagets diskussioner med utvalda motparter beträffande utvinning eller extern anrikning har framskridit. Bolaget har ännu inte ingått något avtal med någon motpart men Bolaget bedömer att det föreligger goda möjligheter för att avtal kan ingås för såväl Fäbodtjärn som Vargbäcken. I Bolagets miljötillståndsansökan är ett eget småskaligt, mobilt anrikningsverk inkluderat men i dagsläget har Bolaget inga planer på att anrikning skall ske i egen regi. Egen anrikning bedöms vara intressant först med ökade mineraltillgångar.
 • Bolagets diskussioner med utvalda motparter beträffande gruvbrytning har framskridit. Bolaget har ännu inte ingått något avtal med någon motpart men Bolaget bedömer att det föreligger goda möjligheter för att avtal kan ingås för såväl Fäbodtjärn som Vargbäcken.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med kungörandet av miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag med intäkter.
 • Botnia Exploration är innehavare av två stycken bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Bolaget har, med allt tuffare myndighetskrav, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen genom strategin att fokusera på guld och småskalighet.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06 vilket har gett bolaget en långsiktig trygghet. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 12 november 2019, 456 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare prospekteringspotential finns.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Läs hela rapporten

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.