Pressmeddelanden


­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké

Publicerad den 2018-04-23T07:43:13Z

I fredags, den 20 april 2018 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och de verkställande direktörerna för sina respektive mandatperioder för det gångna året.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 3 prisbasbelopp (134 400 kr) till styrelseordförande och 2 prisbasbelopp (89 600 kr) till styrelseledamöter. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per-Erik Lindvall, som ordförande, Pär Weihed, Bengt Ljung och Johan Norman.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning 2019

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning att tillsättas enligt följande principer. Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september 2018. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.