Pressmeddelanden


Positiva resultat från anrikningstester hos Luleå Tekniska Universitet

Publicerad den 2016-12-08T07:50:34Z

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att ytterligare utveckla anrikningsprocessen för guldfyndigheten Fäbodtjärn. Uppdraget har haft flera syften; dels att söka öka utbytet av guld, dels att söka möjliggöra deponering av avfallet på ett för miljön acceptabelt sätt. Resultaten visar att Fäbodtjärn kan anrikas antingen genom en kombination av gravimetri och flotation eller genom lakning. Bägge alternativen ger goda utbyten. 

- De redovisade resultaten från LTU öppnar för nya affärsidéer som möjliggör försäljning av guldförande restprodukter. Förutom att de stärker lönsamhetskalkylen kan det också förbättra de lokala miljöfrågorna på ett mycket positivt sätt. Vi arbetar nu vidare med att utvärdera dessa alternativ i vår miljötillståndsansökan och vår ansökan kommer nu att innehålla flera alternativ vilket ger ett bättre beslutsunderlag för Mark- och miljödomstolen, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

En enklare processmineralogisk undersökning har gjorts på material från dikesgrävningen (se Pressmeddelande 2016-08-17. Materialet har studerats i syfte att ta reda på förekomsten av olika mineral, samt på vilket sätt guld förekommer i dessa.

Försök har gjorts med separation i Knelson-separator och på anrikningsspiral för att fastställa möjliga utbyten och med skakbord för att undersöka vilka halter som är möjliga att uppnå.

Produktbalansen indikerar att det är möjligt att framställa ett kombinerat skakbordskoncentrat med ca 1000 g/ton Au till 60 % utbyte. I övrigt är guld relaterat till sulfiderna och ett låghaltigt guldkoncentrat med 65 g/ton Au och 30 % utbyte kan erhållas om restmaterial från skakborden och sulfidkoncentratet kombineras. Således kan ett totalt utbyte på cirka 90 % av guldet erhållas, uppdelat på ett högvärdigt gravimetriskt och ett lågvärdigt sulfidrikt koncentrat. Bägge produkterna förväntas kunna försäljas till smält- eller lakningsverk.

Den processmineralogiska undersökningen visar att kvarts är dominerande mineral i proven. Svavelkis, kopparkis, zinkblände, arsenikkis och magnetkis är vanligt förekommande sulfider i fyndigheten. Magnetkis tillsammans med zinkblände är dominerande sulfider i slutavfallet.

Analyser av provmaterialet visar att guld nästan uteslutande förekommer som mineralet elektrum med >50 % guld, resten som silver. De identifierade guldkornen är små, <50 μm och sitter antingen som inneslutningar i sulfider, associerat med kvarts eller som friliggande partiklar. Eftersom avfallet som återstår efter uttag av de bägge produkterna fortfarande innehåller cirka 0,5 % svavel,  utreds två olika deponeringsalternativ. Antingen torrdeponering på iordningställd plats eller våtdeponering i vattentäckt avfallsdamm. I båda fallen planeras för inblandning av karbonatrika restprodukter för att neutralisera eventuell surgörning på grund av svaveloxidation. Andra malningsalternativ kan ge rester ner mot 0,2 % svavel.

Orienterande lakningsförsök utförda vid ALS Geochemistry i Öjebyn visar att guld i Fäbodtjärn skulle kunna utvinnas till 99,8 % utbyte med cyanidlakning. ALS gör den här lakningen på material malt till 90 % <75 µm. Detta är en möjlig processväg som kommer att utredas som alternativ till de hittills föreslagna fysikaliska separationsmetoderna.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, oberoende registrerad kvalificerad person (QP) av SveMin.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.