Pressmeddelanden


Offentliggörande av prospekt

Publicerad den 2017-05-18T14:24:58Z

Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 19 maj - 2 juni

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt folder och anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Botnia Explorations (www.botniaexploration.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Botnia Exploration har företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 maj 2017
  • Emissionskursen är 2,05 SEK per aktie
  • Bolaget tillförs vid full teckning 47,5 MSEK före emissionskostnader
  • Teckning sker under perioden 19 maj - 2 juni 2017
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 19 - 31 maj 2017
  • Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 38,9 MSEK motsvarande 81,9 procent av emissionsbeloppet

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i samband med emissionen. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Botnia Exploration. 

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Botnia Exploration Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Botnia Exploration Holding AB kommer endast att ske genom det prospekt som Botnia Exploration Holding AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Botnia Exploration Holding AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Botnia Exploration Holding AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers-lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.