Fäbodtjärn K nr 1

Fäbodtjärna Vindelgransele gruvor

Fäbodtjärna Vindelgransele gruvor

Fäbodtjärn K nr 1: Giltig till 2041-09-06. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser.

Den 15 augusti 2018 lämnades en ansökan in till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Umeå om miljötillstånd för Botnia Explorations två bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1.

En feasibility studie sammanställd av GeoVista AB visar genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn.

Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.

Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Reserverna beräknas möjliggöra kontinuerlig gruvdrift vid Fäbodtjärn under en period av tre år. De antagna tillgångarna och det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående.

En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom en feasibilitystudie innehållande en lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.

I Fäbodtjärn har en bedömning av mineraltillgångar och mineralreserver utförts.

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld – cutoff 0,0 g/t
Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld – cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Thomas Lindholm, Kvalificerad Person från det oberoende företaget Geovista AB. Mineraltillgångarna har uppskattats i enlighet med den av SveMin, FinnMin och Norsk Bergindustri utgivna FRB-standarden, 2012-års utgåva. FRB-standarden är i allt väsentligt lik t.ex. JORC-koden i vad avser kategoriseringen. Bedömningen av mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och Kvalificerad Person, i samarbete med Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och Kvalificerad Person.

Analysresultat av 2 118 ton från Fäbodtjärns kvartsgång i Boliden Rönnskär visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Bolaget bedömer dessa halter som väldigt goda då gråbergsinblandningen är naturligt högre vid en provbrytning jämfört med analyser från borrhål.

Bolaget erhöll ersättning på 4,5 MSEK från denna provbrytning. Det tekniska utfallet från testerna i smältverk utvärderas för närvarande av Boliden för att utreda om kvarts innehållande guld från Fäbodtjärn kan levereras direkt till Boliden Rönnskär vid gruvdrift. Detta alternativ innebär för Botnia Exploration att det tonnage som utvinns vid brytning av fyndigheten inte behöver anrikas, vare sig på plats eller i ett externt anrikningsverk. I stället kan materialet transporteras direkt från Botnia Explorations gruva till smältverk, där levererad kvarts kan nyttjas som slaggbildare och utvinna de mängder guld som tidigare tester har påvisat.

Därigenom sker stora besparingar och bättre utbyte av värdemineral. Botnia Exploration skulle kunna utvinna guld i en skalekonomisk effektiv process samtidigt som smältverket eventuellt kan göra industriella besparingar och effektivisera tillförsel av kvarts som slaggbildare. Dessutom behöver Botnia Explorations ingen avfallsdeponi.

Analysresultat från kvartsgångens ytskikt bekräftar att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på 25,4 gram per ton. Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndighet.

Följ arbetet med Vindelsegransele gruvor