Faser

Prospekteringens faser

Prospekteringsarbetet går ut på att genom olika undersökningssteg skaffa sig ökad geologisk kännedom om ett område. Prospekteringen är indelad i följande faser.

Inledningsfas

Inledningsfasen består av insamlande av geologiskt, flyggeofysiskt och geokemiskt basmaterial samt fyndighetskartor och beskrivningar av gamla mineralförekomster. Framförallt inhämtas denna information på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Man kan därefter göra tolkningar om malmbildningsmodeller och utse områden för regionala prospekteringsinsatser. Kontakter tas också med lokala prospektörer, för eventuellt kommande gemensamma insatser.

Fas 1

Fas 1 utgör de första prospekteringsinsatserna, t ex sökning efter malmmineraliserade lösa block. I samband med detta besiktigas även områdets kända mineraliseringar. Undersökningstillstånd söks över intressanta mineraliseringar. Prospekteringsarbetet brukar omfatta geologisk kartering samt markgeofysik och leda fram till borrning av några testborrhål. I vissa fall kompletteras undersökningarna med markgeokemiska undersökningar. Är informationen från testborrhålen positiv går man över i fas 2.

Fas 2

Fas 2 inbegriper en gles uppborrning för fastställande av i första hand mineraliseringens utbredning, så kallad antagen mineraltillgång. Om utbredningen konstateras ha en längd av minst 400 till 500 meter går man över i fas 3.

Fas 3

Fas 3 består av en tätborrning för fastställande av en så kallad indikerad mineraltillgång, vilket är ett säkrare mått än en antagen mineraltillgång. Under fas 3 ansöks också om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Vidare genomför man provbrytning av projektet, vilket vid positivt resultat leder in i fas 4.

Fas 4

Fas 4 inleds med ytterligare tätborrning, för beräkning av en känd mineraltillgång,  vilket är ett säkrare mått än en indikerad mineraltillgång. Man utarbetar en sannolik brytningsplan, ett sannolikt anrikningsförfarande och gör en lönsamhetskalkyl. Man tar också fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansöker om gruvbrytning.

Fas 5

Fas 5 innefattar finansiering och uppstart av gruvbrytning.

Ordlista

Bergstaten
Den myndighet i Sverige som handlägger och beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.
Undersökningstillstånd
Ett undersökningstillstånd, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren ensamrätt till undersökning, tillträde till marken inom tillståndsområdet och företrädesrätt till bearbetningskoncession.
Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Koncessionen avser ett bestämt område som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge.
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska beskriva hur miljön påverkas av verksamheten, enligt miljöbalkens bestämmelser.
NI 43-101
NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk som anger standarder och krav för den information som ingår i ansökningar och annan extern information.
Mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske.
Antagen mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras ihop med malmreserver eller kända och indikerade mineraltillgångar samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar.
Indikerad mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Känd mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Malmreserv
Term enligt NI 43-101. En malmreserv är en del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom minst en preliminär lönsamhetsstudie.
Sannolik malmreserv
Term enligt NI 43-101. En sannolik malmreserv är den del av en malmreserv som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Bevisad malmreserv
Term enligt NI 43-101. En bevisad malmreserv är den del av en malmreserv som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.