Utfall Botnia Exploration nyemission

Botnia Exploration har genomfört en företrädesemission där 35 procent av de erbjudna aktierna tecknades med företräde och 47 procent utan företräde. Bolaget tillförs 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

Botnia Exploration Holding AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 22.222.222 aktier, varav 9.508.429 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 35 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 12.713.793 aktier utan stöd av företrädesrätt, varav sammanlagt 11.494.251 aktier utgjorde emissionsgaranti.

Företrädesemissionen ökar därmed antalet aktier med 22.222.222 st. Efter företrädesemissionen upp-går aktiekapitalet till 7.380.913,95 kronor fördelat på 49.206.093 aktier.

Beslut om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har fattats av styrelsen i enlighet med de fördelningsprinciper som har redogjorts för i prospektet. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 23 maj 2012. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer betalda tecknade aktier (”BTA”) att levereras till aktieägarnas konton. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Aktietorget senast i mitten av juni 2012.

”Det är mycket glädjande att emissionen genomförts på ett lyckosamt sätt. Vinterns och vårens fram-gångsrika borrningar med mycket höga guldhalter i den så kallade ”Bonanza-gången” i Vindelgransele-området kommer nu att följas upp med fortsatta borrningar. Vår bearbetningskoncession Vargbäcken kommer att ytterligare förstärkas och värdeökas samtidigt som undersökningstillståndet Stenberget nr 3 snart kan utvecklas till vår andra bearbetningskoncession. Trots det svåra internationella finansiella läget är det vår förhoppning att Botnia Exploration skall utvecklas till glädje för såväl våra aktieägare som svensk gruvindustri” säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv