Marknaden

Prospektering efter metaller är i princip direkt proportionell mot metallpriserna, med något års fördröjning. Under de senaste två åren har en måttlig ökning av gruvproduktionen observerats på grund av det höga guldpriset.

Efterfrågan på guld utgörs av smyckestillverkare, högteknologisk industri, centralbanker och investerare. Hos konsumenter har guld främst ett emotionellt, kulturellt och finansiellt värde. Det används även i hög utsträckning inom tandvård p g a gulds biokompabilitet. Utöver detta finns användningsområden inom rymdindustrin, för bränsleceller, den kemiska industrin och nanoteknologin.

Trender inom utbudet

Det totala utbudet steg med 5 procent under 2016 vilket nästan i sin helhet kan förklaras med att recirkulerande guld ökat med 17 procent till drygt 1 300 ton som svar på de höga guldpriserna under året. Det nybrutna guldet låg kvar på samma nivåer som under 2015, nämligen strax över 3 200 ton vilket gör att totalen överstiger det tioåriga snittet på runt 4 000 ton.

Guld som värdeförsäkring

Guldets värdepreserverande egenskap har föranlett investerare att ta position i guld för att skydda sig emot inflation och låga realräntor. Även situationer som skapar turbulens eller oro på den finansiella marknaden brukar anses gynna investeringar i guld. Guldets status som monetärt betalmedel på en global nivå vars värde inte urholkas av inflation har medfört att guld anses som en ”säker” investering.

Gruvdrift i Sverige

I Norden finns en stark tradition av malmbrytning och gruvdrift är en viktig basnäring. Genom Norge, Sverige och Finland sträcker sig en den fennoskandiska skölden, en geologisk formation som anses ha goda förutsättningar för mineralfyndigheter. Även andra förutsättningar, såsom effektiv infrastruktur, väl fungerande lagstiftning och tillgänglighet till gruv- och mineralkompetens, gör Norden intressant för prospektering.

Prospekteringstakten i Sverige har ökat under de senaste åren, men marknaden är fortfarande underprospekterad jämfört med motsvarande geologiska områden i Australien och Kanada.