Framtiden

Enligt analysföretaget Raw Materials Group, RMG, ser hela det kommande decenniet bra ut, med stark efterfrågan på metaller när utvecklingsekonomierna fortsätter att växa. Det grundläggande behovet av metaller för att bygga utvecklingsländernas ekonomi och deras infrastruktur, samt behovet av metallintensiva produkter för kommunikationer, skolor, sjukvård och bostäder finns fortsatt kvar oavsett finansiella kriser. I dessa länder är det samtidigt svårare och mera kostsamt att hitta nya metallfyndigheter av flera skäl:

  • Fyndigheterna ligger mer otillgängligt till och i mer extrema klimatzoner.
  • Fyndigheterna är av lägre halt och ligger djupare under ytan.
  • Fyndigheterna är mera komplexa och blir svårare att utvinna och smälta.
  • Det tar längre och längre tid att få alla nödvändiga tillstånd.

Sammantaget förväntas det under flera år framåt råda brist på metaller på marknaden. Allt detta bidrar till att hålla metallpriserna på en fortsatt hög nivå. Visserligen kan efterfrågan sjunka genom att användare försöker hitta alternativa material, men den totala efterfrågan är så stor att detta inte borde göra någon stor skillnad. En sådan osäker faktor för framtiden är anledningen till värdländernas önskan att öka sina skatteintäkter från gruvbranschen. Det verkar troligt att så kommer att ske och detta skulle då ytterligare skjuta priserna i höjden.