Guldproduktion

Världens gruvbolag producerar varje år cirka 2 700 ton guld. Det går allt längre tid mellan upptäckterna av nya stora guldförekomster, samtidigt som reserverna i existerande gruvor utvinns i allt snabbare takt, bl.a. som resultat av mer effektiv teknik.

Guldproduktionen i världens gruvor är lägre än den årliga totala efterfrågan och den har minskat kontinuerligt under en tioårsperiod. Under de senaste två åren har dock en måttlig ökning av gruvproduktionen observerats, genom att befintliga gruvor har kunnat öka sin produktion på grund av det höga guldpriset.
Det finns idag drygt 900 guldgruvor i drift världen över. Kina är det land som producerar mest guld, följt av Australien, USA, Ryssland och Sydafrika.
Halten guld varierar kraftigt i de malmer som bryts. Generellt gäller att guldmalmer som bryts under jord måste hålla cirka 3 gram guld per ton för att vara lönsamma medan dagbrottsmalmer kan ha lägre halter. Mycket av världens guld produceras i dagbrott som bryts på malmer med guldhalter mellan 1 och 4 gram per ton.
Australien är det land som har de största kända guldreserverna. På andra plats kommer Sydafrika följt av Ryssland på tredje plats.

Efterfrågan & utbud

Guldproduktionen i världens gruvor är lägre än den årliga totala efterfrågan och den har minskat kontinuerligt under en tioårsperiod. Under de senaste två åren har dock en måttlig ökning av gruvproduktionen observerats, genom att befintliga gruvor har kunnat öka sin produktion på grund av det höga guldpriset.

Det finns idag drygt 900 guldgruvor i drift världen över. Kina är det land som producerar mest guld, följt av Australien, Ryssland, USA och Peru.

Halten guld varierar kraftigt i de malmer som bryts. Generellt gäller att guldmalmer som bryts under jord måste hålla cirka 3 gram guld per ton för att vara lönsamma medan dagbrottsmalmer kan ha lägre halter. Mycket av världens guld produceras i dagbrott som bryts på malmer med guldhalter mellan 1 och 4 gram per ton.

Australien är det land som har de största kända guldreserverna. På andra plats kommer Sydafrika följt av Ryssland på tredje plats.

Återstående guld i världen

Eftersom guld i princip är oförstörbart existerar allt guld som någonsin brutits genom historien alltjämt i en eller annan form, förutom det som förlorats genom t ex förlisningar till havs. I teorin skulle denna mängd, ca 186 700 ton, om den smältes ned och hälldes i en form, rymmas i en kub med måtten 21,3 x 21,3 x 21,3 meter. Därtill tillkommer kända mineralfyndigheter som kvarstår att bryta vilka i dagsläget uppgår till ungefär 56 000 ton enligt beräkningar av US Geological Survey, vilket motsvarar en knapp tredjedel av allt guld som brutits hittills. Med dagens produktionstakt kommer världens guldgruvor att sina om mindre än 20 år om inte nya fyndigheter identifieras.